Simultaneous balloon angioplasty and stent implantation in supraaortic multiple stenosis


Creative Commons License

YETİŞKEN GÜNEŞLİ A., AKGÜL E.

Cukurova Medical Journal, vol.45, no.1, pp.9-13, 2020 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17826/cumj.626386
  • Journal Name: Cukurova Medical Journal
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-13
  • Keywords: Endovascular treatment, occlusion, supraaortic arch
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study was to evaluate the success and complications of endovascular treatment in supraaortic multiple stenotic lesions Materials and Methods: The study was planned as a retrospectively. The records of patients who underwent percutaneous interventional treatment for multiple stenosis in the supraaortic vessels between January 1, 2004 and December 31, 2009 were reviewed. Percutaneous endovascular intervention was decided with doppler ultrasonography, magnetic resonance imaging, computed tomography or digital subtraction angiography provided that more than 50% stenosis was detected in the supraaortic vessels. Patients with at least 2 severe stenosis who underwent multiple interventional procedures in one session were included in the study. Results: A total of 34 patients (mean age 60.4 ± 12.5 years and 6 female (17.4%)) were included in the study. A total of 74 lesions were treated in 34 patients. Stents were used in all procedures. No mortality or serious morbidity was observed during follow-up. The technical success of the procedure was 100%. Restenosis was observed in 4 patients (11.7%) at a mean follow-up of 29.5 ± 18.3 months. Three of these patients were re-treated. Conclusion: According to the results of our study, endovascular intervention can be safely performed in occlusive atherosclerotic vascular disease of the supraaortic branches. Mortality and morbidity of this treatment is very low. In patients with restenosis during follow-up, re-intervention can be performed safely. If multiple lesions are present in the same patient group, multiple interventions are a safe treatment option.
Amaç: Bu çalışmanın amacı supraaortik çoklu stenotiklezyonlarda yapılan, eş zamanlı endovasküler tedavininbaşarısı ile komplikasyonlarını değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: 1 Ocak-2004 ile 31 Aralık 2009 tarihlerarasında supraaortik damar yatağında çoklu darlık nedeniile perkütan girişimsel işlem uygulanan hastaların kayıtlarıgeriye dönük incelendi. Doppler ultrasonografi, manyetikrezonans inceleme, bilgisayarlı tomografi veya dijitalsubtraksiyon anjiyografi ile supraaortik damarlarda %50nin üzerinde darlık saptanması koşuluyla perkütanendovasküler girişim uygulanması kararı alındı. Klinikolarak en az 2 tane ciddi darlığı olan ve aynı seansta çoklugirişimsel işlem kararı verilen hastalar çalışmaya dahiledildi.Bulgular: Çalışmaya 6’sı kadın (%17,4) toplam 34 hasta(ortalama yaş 60,4±12,5) dahil edildi. Otuzdört hastadatoplam 74 lezyona girişim uygulandı. Girişimlerintamamında stent kullanıldı. Mortalite veya ciddi morbiditegörülmedi. İşlemin teknik olarak akut başarısı %100’dü.Ortalama 29,5±18,3 aylık takipte, 4 hastada (%11,7)restenoz geliştiği görüldü. Bu hastalardan 3’üne tekrargirişim uygulandı.Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre supraaortikdallarda tıkayıcı aterosklerotik damar hastalığı gelişmesidurumunda endovasküler girişim güvenle uygulanabilir. Butedavinin mortalitesive morbiditesi oldukça düşüktür.Takiplerinde restenoz gelişen hastalara tekrar girişimgüvenle uygulanabilir. Aynı hasta grubunda çoklu lezyonvar ise aynı seansta çoklu girişim güvenle uygulanabilen birtedavi seçeneğidir.