A New Concept for Philosophical Counseling: Crisis


Creative Commons License

ALTUNBAŞAK İ.

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, vol.19, no.1, pp.25-46, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Philosophical counseling claims to be an alternative counseling type to psychological counseling. This claim imposes on the philosophical counseling a task of clarifying its difference from psychological counseling, to which it is alternative. Philosophical counselors argue that the main difference lies in the extent to which the counselee’s predicaments and problems are addressed. According to philosophical counselors, the source of predicaments and problems is not always the individual's emotional states. The reasons for some predicaments and problems are the individual's thought patterns, prejudices, understanding of life, in short, his world-life view as a frame concept. Accordingly, the predicaments and problems are dealt with in philosophical counseling in the conceptual dimension; in other words, predicaments and problems caused by the counselee’s emotional states are avoided. Therefore, the concepts of predicaments and problems taken place in the literature do not bear psychological burdens. For philosophical counseling, can a new concept that is far from psychological factors besides predicaments and problems be determined? The study asserts that it answers the question positively and will bring a new concept to the literature. The word “crisis” used in Western languages and referred to as “kriz” in Turkish can be a new concept for philosophical counseling as it is included in the philosophical discourse of Nermi Uygur. As well as this makes important contributions to philosophical counseling in differentiating itself from psychological counseling and establishing its theoretical infrastructure.
Felsefi danışmanlık, psikolojik danışmanlığa alternatif bir danışmanlık türü olduğu iddiasını taşır. Bu iddia felsefidanışmanlığa alternatifi olduğu psikolojik danışmanlıktan farkının ne olduğu konusunu açık kılma ödevi yükler.Felsefi danışmanlar, söz konusu farkın danışanın sıkıntı ve sorunlarının hangi boyutta ele alındığında yattığını ilerisürerler. Felsefi danışmanlara göre sıkıntı ve sorunların kaynağı her zaman bireyin duygu durumları değildir. Birkısım sıkıntı ve sorunların nedeni, bireyin inançları, düşünce kalıpları, önyargıları, hayatı kavrayış şekli, kısaca,çerçeve bir kavram olarak, onun dünya-hayat görüşüdür. Buna bağlı olarak da felsefi danışmanlıkta sıkıntı vesorunlar kavramsal boyutta ele alınır; bir başka deyişle, danışanın sıkıntı ve sorunlarının nedeni olabilecek muhtemelduygu durumlarından uzak durulur. Dolayısıyla literatürde geçen sıkıntı ve sorun kavramları psikolojik yüklertaşımaz. Peki, felsefi danışmanlık için, sıkıntı ve sorun kavramlarının yanında yine psikolojik yüklerden uzak yenibir kavram belirlenebilir mi? Çalışma soruya olumlu cevap verdiği ve literatüre bu konuda yeni bir kavramkazandıracağı iddiasını taşıyor. Batı dillerinde kullanılan ve Türkçeye “kriz” olarak geçen kelime anlamındabunalım, Nermi Uygur’un felsefi söyleminde yer aldığı haliyle felsefi danışmanlık için yeni bir çalışma alanı olabilir.Bu aynı zamanda kendini psikolojik danışmanlıktan ayırt etme ve kuramsal alt yapısını kurma çalışmalarında felsefidanışmanlığa önemli katkılar sağlayacaktır.