Have COVID-19 Pandemic Restrictions Impacted the Functioning of the Hematology Clinic?


Creative Commons License

TEKİNALP A., GEMİCİ A., DİKİCİ H. Z., KARS T. U., USTA F. S., DEMİRCİOĞLU S., ...More

Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları, vol.5, no.1, pp.5-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of our study is to assess the clinical functioning of hematology during the COVID-19 pandemic when lockdown restrictions are enforced. Patients and Methods: Patients who were admitted to Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty and Istanbul Medipol University Medical Faculty Adult Hematology clinics between March 13, 2020, and May 15, 2020, when lockdown restrictions were enforced in the first phase of the pandemic were evaluated retrospectively by comparing them with those who were admitted to same clinics between March 13, 2019, and May 15, 2019. Results: The number of inpatients during both periods was 266. It was determined that during the period of the pandemic, the number of patients hospitalized for diagnostic purposes was significantly higher compared to 2019 (OR: 2.1, 95% CI: 1.35-3.26, p< 0.001), whereas the rate of hospitalization due to any infection was significantly lower (OR: 0.44, 95% CI: 0.27-0.71, p<0.001). Of the patients who were hospitalized for diagnostic purposes in 2020, both the rate of male patients was higher (OR: 0.4, 95% CI: 0.18-0.92, p= 0.031) and the duration of hospitalization was longer (7 vs. 14 days; p= 0.007) found. While the rate of patients hospitalized due to the need for replacement was also higher during the period of pandemic (OR: 4.7, 95% CI; 1.7-12.6, p< 0.001), when all patients were assessed, the frequency of blood product use was not different between two years. Conclusion: Our study highlights the cruciality and functionality of hematology patient management during the period of lockdown restrictions.
Amaç: Çalışmamızın amacı, kısıtlamaların uygulandığı COVID-19 pandemi sürecinde hematoloji klinik işleyişinin değerlendirilmesidir. Hastalar ve Yöntem: Pandeminin ilk döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 13.03.2020-15.05.2020 ile bu tarih aralığına karşılık gelen 2019 döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji kliniklerine yatışı yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Her iki dönemde de yatan hasta sayısı 266 idi. 65 yaş üstü hasta oranı anlamlı olmamakla birlikte 2020’de daha düşük saptandı (%33.1’e kaşın %40.6, p= 0.72). Pandemi döneminde 2019’a göre tanısal amaçlı yatışı yapılan hasta sayısı anlamlı olarak yüksek (OR: 2,1, %95 GA: 1.35-3.26, p< 0.001); herhangi bir enfeksiyon nedeniyle yatış oranı ise düşük (OR: 0,44, %95 GA: 0.27-0.71, p< 0.001) bulundu. Tanısal amaçlı yatış yapılan hastalarda 2020 yılında hem erkek hasta oranı yüksek (OR: 0.4, %95 GA: 0.18-0.92, p= 0.031) hem de yatış süresi daha uzun (medyan 7’ye 14 gün, p= 0.007) bulundu. Kemoterapi, destek ve mobilizasyon amaçlı yatışlar arasında fark saptanmadı. Replasman ihtiyacı nedeniyle yatışı yapılan hasta oranı yine pandemic döneminde yüksek iken (OR: 4.7, %95 GA: 1.7-12.6, p< 0.001), tüm hastalar değerlendirildiğinde kan ürünü kullanımı sıklığı iki yıl arasında farklı değildi. Sonuç: Çalışmamız, kısıtlamalar sürecinde hematoloji hasta yönetiminin önemini ve işlevselliğinin değişmediğini vurgulamaktadır.