ROLE OF PERCENT NUCLEATED RED BLOOD CELL AND IMMATURE GRANULOCYTE IN PREDICTING MORTALITY IN PATIENTS WITH UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING


sağlam c., GÜLLÜPINAR B., kara cetinbilek p. h., KORAN S.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.26, no.4, pp.398-404, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Introduction: Upper gastrointestinal (GI) hemorrhages are an important cause of morbidity and mortality. There is a need for simple and inexpensive methods that can be easily calculated for the early detection of high-risk patients in the emergency department (ED). The aim of this study; we aimed to investigate whether the percentage of nucleated red blood cells (NRBC) and immature granulocytes (IG %) is an effective predictor of inhospital mortality in patients presenting to the ED with upper GI bleeding. Material and Methods: This study was conducted retrospectively on patients with upper GI bleeding admitted to the ED between January 2021 and June 2021. Demographic characteristics, comorbidity, first vital signs in triage, admission symptoms, cause of bleeding, laboratory parameters, endoscopic treatment and results of patients diagnosed with GI bleeding by endoscopy in ED were recorded. The patients were divided into two groups as discharged and dead. IG % and NRBC and other parameters were recorded. The aim of the study was in-hospital mortality. Results: A total of 89 patients, 63 of whom were men, were included in this study. While the number of discharged patients was 72, the number of patients who died was 17. Compared to the discharged patients, the IG % and NRBC values were higher in the deceased group. In the ROC analysis for in-hospital mortality; 100% sensitivity and 97.22% specificity value of IG % were found. In addition, 76.47% sensitivity and 73.61% specificity value of NRBC were found. IG % for estimating in-hospital mortality; had the highest AUC, sensitivity and specificity. Conclusion: High IG % and NRBC values may be an indicator of in-hospital mortality in patients with upper GI bleeding.
Giriş: Üst Gastrointestinal (GI) kanamalar, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Acil servis (AS)’te yüksek riskli hastaların erken tespiti için kolaylıkla hesaplanabilen basit ve ucuz yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı; AS’e üst GI kanama ile başvuran hastalarda, hastane içi mortaliteyi tahmin etmede çekirdekli kırmızı kan hücresi (NRBC) ve immatür granülosit yüzdesi (% IG)’ nin etkili bir prediktif belirteç olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında AS’e başvuran üst GI kanamalı hastalar üzerinde retrospektif olarak yapıldı. AS’de endoskopi ile GI kanama tanısı alan hastaların demografik özellikleri, komorbidite, triajda ilk yaşamsal bulguları, başvuru semptomları, kanama nedeni, labaratuvar parametreleri, endoskopik tedavi ve sonuçlar kaydedildi. Hastalar taburculuk ve ölü olarak iki gruba ayrıldı. % IG ve NRBC ve diğer parametreler kaydedildi. Çalışmanın amacı hastane içi mortaliteydi. Bulgular: Bu çalışmaya 63’ü erkek olmak üzere 89 hasta dahil edildi. Taburcu edilen hasta sayısı 72 iken ölen hasta sayısı 17 idi. Taburcu olan hastalara göre % IG ve NRBC değerleri ölen grupta daha yüksekti. Hastane içi mortalite için yapılan ROC analizinde; % IG’nin %100 sensitivite, %97.22 spesifite değeri bulundu. Ayrıca NRBC’nin %76.47 sensitivite, %73.61 spesifite değeri bulundu. Hastane içi ölüm oranını tahmin etmede %IG; en yüksek AUC, sensitivite, spesifite değere sahipti. Sonuç: % IG ve NRBC değerlerinin yüksek olması üst GI kanamalı hastalarda hastane içi mortalitenin bir göstergesi olabilir.