Relationship between physical activity and sleep quality in the elderly


ÇALIK İ., ALGUN C.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, vol.24, no.1, pp.110-117, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.110-117
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Purpose: The aim of this study was to determine whether there was a relationship betweenphysical activity and sleep quality in elderly. Methods: Two hundred twenty two subjectsstaying in rest and care homes were included in the study. Demographic characteristics werereported by face to face interview method. Physical activity level (International Physical ActivityQuestionnaire), sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality Index), and daytime sleepiness (EpworthSleepiness Scale) were measured. Results: There were no significant difference in sleep qualityamong physical activity levels (p=0.33). There was a statistically significant difference indaytime sleepiness between the groups (p<0.001). A negative, weak and statistically significantrelationship was found between physical activity level and daytime sleepiness (r=-0.14,p=0.03), and between sleep quality and daytime sleepiness (r=0.20, p<0.001). Conclusion:Sleep quality and physical activity level are not related in the elderly. However, daytimesleepiness is associated with subjects physical activity level. Daytime sleepiness is among thecauses of low physical activity level in the elderly and should be questioned in the evaluation ofphysical activity level.
Amaç: Çalışmanın amacı, 65 yaş üzeri yaşlılarda fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasında ilişkiyiaraştırmaktı. Yöntem: Çalışmaya dinlenme ve bakımevinde kalan 228 birey katıldı. Karşılıklıgörüşme yöntemiyle demografik bilgileri kaydedildi. Yaşlıların fiziksel aktivite düzeyi (UluslararasıFiziksel Aktivite Anketi), uyku kalitesi (Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi) ve gündüz uykululuğu(Epworth Uykululuk Skalası) değerlendirildi. Sonuçlar: Bireyler fiziksel aktivite düzeyi puanlarıaçısından gruplandırıldığında uyku kalitesi açısından gruplar arasında anlamlı fark görülmedi(p=0.33). Gündüz uykululuğu açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farkbelirlendi (p<0.001). Fiziksel aktivite düzeyi ile gündüz uykululuğu arasında istatistiksel açıdannegatif yönde, zayıf, anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (r=-0.14, p=0.03). Uyku kalitesi ilegündüz uykululuğu arasında istatistiksel açıdan negatif yönde, zayıf, anlamlı bir ilişki olduğugörüldü (r=0.20, p<0.001). Tartışma: Yaşlılarda uyku kalitesi ile fiziksel aktivite düzeyiarasında ilişki yoktur. Bununla birlikte, gündüz uykululuğunu bireylerin fiziksel aktivite düzeyi ileilişkilidir. Gündüz uykululuğu yaşlılarda düşük fiziksel aktivite düzeyi nedenleri arasındadır.Fiziksel aktivite değerlendirmelerinde gündüz uykululuğunun da sorgulanması gerekmektedir.