Passing of Risk on Sale of Real Estate


KULAKLI E.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.1, no.29, pp.113-133, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 29
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.113-133
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Many national and internationalregulations have approached in variousways to the problem of passing of risk onsale contract of real estate. Turkish Code ofObligations, numbered 6098, handled thesituation in two parts; sale of real estateand movable property. In sale of real estate,making decisions about delivering the realestate to buyer while it's registered on titledeed or having the delivery done after theregistration process, create different resultson passing of risk to the buyer. Our subject ofstudy is passing of risk to the buyer on salecontract of real estate and consequences ofit on both possibilities.In this context, first, concepts of "risk ondebt relationship" and "passing of risk" arementioned. Then, critiques about generaland exceptional arrangements in the lawabout passing of risk on sale of real estateand their explanations are given place to.Conclusion part lays emphasis on generalconsequences of passing of risk. Also it is triedto sort this situation out through definitionsmade about transfer of some benefits andobligations to the buyer regarding the risk,and some tangible exemplifications basedon regulations.
Satış sözleşmesinde hasarın geçişisorununa ulusal ve uluslararası birçokmevzuat farklı şekillerde yaklaşmıştır.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu isekonuyu, taşınır ve taşınmaz satışı olarakikili bir ayrıma tâbi tutarak ele almıştır.Taşınmaz satışı özelinde taşınmazıntapuda tescili anında alıcıya teslimi ileteslimin tescilden sonraki bir zamandayapılmasının kararlaştırıldığı haller,hasarın alıcıya geçişi hususunda farklısonuçlar doğurmaktadır. İncelemekonumuzu, her iki ihtimale bağlı olaraktaşınmaz satış sözleşmesinde hasarınalıcıya geçişi ve buna bağlı sonuçlar teşkiletmektedir.Bu bağlamda, öncelikle konumuzuntemelini oluşturan "borç ilişkisindehasar" ve "hasarın geçişi" kavramlarınadeğinilmiştir. Ardından taşınmazsatışında hasarın geçişine ilişkinkanunda yer alan genel ve istisnaidüzenlemelere ilişkin açıklamalara vedüzenlemeye ilişkin eleştirilere yerverilmiştir. Sonuç kısmında ise önceliklehasarın geçişine bağlı olarak doğan genelsonuçlar üzerinde durulmuştur. Ayrıcahasara bağlı olarak birtakım yarar veyükümlülüklerin alıcıya geçişine ilişkinaçıklamalar yapılmış, mevzuatta yer alandayanakları ile birlikte somut birtakımörneklendirmeler üzerinden bu hususada ışık tutulmaya çalışılmıştır.