Mathematics Teachers’ and Students’ Opinions on Mathematics Problems of the High Schools Entrance Exam


Creative Commons License

KABLAN Z., BOZKUS F.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.211-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the 2017-2018 academic year, the TEOG exam, which was applied as the Transition System from Primary Education to Secondary Education, was replaced by a new examination system called the High School Entrance Exam (LGS). This study aims to investigate LGS mathematical problems, which are publicly referred to as "new generation questions" according to teachers’ and students’ views. Thus, this research is a qualitative descriptive study aiming to determine middle school mathematics teachers’ and students’ opinions regarding LGS mathematical problems implemented since 2018. In the study, two semi-structured interview forms, namely the teacher form and the student form, were used as data collection tools. The interviews were conducted with the teachers and the students individually in an online setting by the researchers. The data were analyzed through the content analysis method. In line with the results obtained, it can be said that LGS contains problems that require high-level cognitive skills such as understanding, reasoning, applying, interpreting, analyzing, daily life situations, and where mathematical concepts and information are given with a specific set up. The results show that although the awareness level of teachers towards LGS mathematical problems is high, their perceived instructional approach is not compatible with the ideal approaches. It can be said that some steps should be taken in order to overcome the lack of knowledge experienced by teachers.
2017-2018 eğitim öğretim yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi olarak uygulanan TEOG sınavının yerini, Liselere Giriş Sınavı (LGS) olarak adlandırılan yeni bir sınav sistemi almıştır. Bu çalışmada, kamuoyunda “yeni nesil soru” olarak ifade edilen, LGS matematik problemlerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu araştırma, ortaokul matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin 2018 yılından itibaren uygulanan LGS matematik problemlerine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nitel türde betimsel bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, öğretmen formu ve öğrenci formu olmak üzere yarı yapılandırılmış iki görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler, öğretmen ve öğrenciler ile bireysel olarak, çevrim içi ortamda araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre araştırmada elde edilen en genel sonuç ise, LGS’nin anlama, muhakeme yapma, uygulama, yorumlama, analiz etme gibi üst düzey bilişsel becerilere ihtiyaç duyulan, günlük hayat durumları içeren, matematiksel kavramların ve bilgilerin belirli bir kurgu ile verildiği problemler içerdiği söylenebilir. Diğer taraftan öğretmenlerin LGS matematik problemlerine yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olmasına rağmen, algılanan öğretimsel yaklaşımlarının olması gereken ideal yaklaşımlar ile uyumlu olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin yaşadığı bilgi eksikliklerin giderilmesi adına bir takım adımların atılması gerektiği söylenebilir.