Retrospective analysis of demographic characteristics and laboratory findings of children with henoch schönlein purpura


NUHOĞLU Ç., GEDİKOĞLU H., SÖNMEZ Ö. E., ÖZKOZACI T., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.49, no.2, pp.86-91, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Henoch Schölein Purpura (HSP), although seen in childhood is still a subject of debate with respect to its prognosis, relapse rate and renal involvement. We aimed to document the demographic characteristics and the hematological parameters of the disease on 44 children who are admitted to our clinic for HSP The ages of the patients were between 3-15 years (mean 8.5 ± 2.7 years). Twenty-six patients were male (59.1 %), 18 were female (40.9 %). The disease is mostly seen in winter season (n=23, 52.3%). An obvious accumulation is observed in fall and winter. When the hemog- rams of the patients are analyzed it is detected that he- moglobine value is low in three patients (6.8 %), high in three patients (6.8 %). The hematocrite value is low infour patients (9.1 %), high in two patients (4.5 %), and MCV value is low in two patients (4.5 %). Leucocytosis is detected in 12 patients (27.3 %), and leucopenia is detected in one patient (2.3 %). In seven children thrombocytosis was present (15.9 %). Erythrocyte sedimentation rate was high in nine patients (20.5 %). In 15 patients CRP was positive (34.1 %). When the immunoglobulin levels are analyzed in four subjects IgA was higher than normal (9.1 %), in three subjects IgG was higher than normal (6.8 %) and in two patients IgM was detected to be higher than normal (4.5 %). IgE levels were higher than normal in two patients (4.5 %). C3 levels were high in three patients (6.8 %) and C4 level was high in one patient (2.3 %). In urine analysis hematuria was detected in 17 patients (38.6 %), proteinuria was detected in 3 patients (6.8 %). Fecal benzidine test was positive in seven children ((15.9 %). In one patient the prothrombine time and INR was elevated in one patient (2.3 %). Hypertension was not detected in most of the patients except one (2.3 %). Lacet test was positive only one patient (2.3 %). The results were similar to the known characteristics of the disease. Typical clinical symptoms and signs were present. There was no specific laboratory test for the disease diagnosis. We observed that no significant complication was seen in our population and that disease was relatively benign.
Henoch Schönlein purpurası, çocukluk çağında sık görülmesine rağmen etyolojik, prognostik, relaps ve renal tutulum açısından hala gizemini korumaktadır. Bu nedenle kliniğimiz ölçeğinde hastalığın demografik özelliklerini ve hematolojik parametrelerini dokümante etmek üzere 44 Henoch-Schönlein purpuralı hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşları 3-15 yaş arasında değişmekteydi (ortalama 8,5 ± 2,7 yaş). Olguların 26’sı (%59,1) erkek, 18’i (%40,9) kızdı. Hastalık 23 olguyla en çok kış mevsiminde görüldü (%52,3). Sonbahar ve kış aylarında belirgin kümelenme dikkati çekti. Hastaların hemogramları incelendiğinde hemoglobin değerinin 3 hastada (%6,8) düşük, 3 hastada (%6,8) yüksek, hematokrit değerinin 4 ol- guda (%9,1) düşük, 2 olguda (%4,5) yüksek, MCV değerinin 2 vakada (%4,5) düşük olduğu saptandı. 12 olgudlökositoz (%27,3), bir olguda lökopeni (%2,3) tespit edildi. 7 çocukta trombositoz (%15,9) mevcuttu. Eritrosit sedimentasyon hızı 9 vakada (% 20.5) yüksek olup 15 vakada (%34.1) CRP pozitif tespit edildi. immün globülinler incelendiğinde 4 vakada (%9,1) IgA yüksek, 3 vakada (%6,8) IgG yüksek, 2 vakada (%4,5) IgM yüksek iken 2 vakada (%4,5) ise IgE yüksek bulundu. Kompleman değerleri incelendiğinde, 3 olguda (%6,8) C3 ve 1 olguda (%2,3) C4 yüksekti. Yapılan idrar analizlerinde 17’sinde hematüri (38,6), 3’ünde proteinüri (%6,8) tespit edildi. Gaitada gizli kan 7 çocukta (%15,9) saptandı. Bir hastada (%2,3) PT (protrombin zamanı) ve INR uzamıştı. Birhasta dışında (%2,3) hiçbirinde hipertansiyon görülmezken lacet testi de ancak bir çocukta pozitifti (%2,3). Elde edilen veriler hastalığın bilinen özelliklerini teyit eder nitelikteydi. Tipik klinik bulgular mevcuttu. Spesifik bir laboratuar testi söz konusu değildi. Hizmet verdiğimiz popülasyonda önemli komplikasyonların görülmediği, genel olarak hastalığın selim seyrettiği gözlendi.