The effects of antiepileptic therapies on se-rum lipid levels in childhood


GÜRBÜZ T., AKBAŞ P., ÖNAL Z. E., AKICI N., ATAY F., NUHOĞLU Ç., ...More

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.52, no.3, pp.132-136, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: We performed this study, in order toinvestigate the effects of antiepileptictherapieson serum lipid levels during long term follow- upof epileptic children.Material and Method: This study included 56children, whose ages were 8.71±3.3years. Twentyfour of children were female and32 of whom were male. When 19 children hadgeneralize epilpsies, 37 had parsiyel ones. Carbamazepin has been experienced on 16 ( grup I), Okskarbazepin on 21 ( grup II ) and sodiumvalproat has been experienced on 19 children .Atbeginning and during, the third, sixth and twelfthmonths of antiepileptic therapies, serum lipid levels were evaluated.Results: There was no statiscially difference forserum total colesterol levels among the groupsduring the 3., 6., 12. months controls.Serum trigliserit LDL, HDL, VLDLcholesterol levels revealed no significant difference as well,among the groups during monthly (3., 6., 12.month) controls.Conclusion : The groups who were followed bydifferent antiepileptic therapies revealed no significant difference for serum lipid levels during 12months.We concluded that, antiepileptic therapies did not affect serum lipid levels during one year follow-up.
Amaç: Biz bu çalışmayı, epileptik çocuklarınuzun süreli izleminde uygulanan antiepileptik tedavinin ,lipid profiline etkisini araştırmak için yaptık.Materyal Metod: Bu çalışma, yaşları 2.5 ile 14yaş arası değişen 56 çocuğu kapsamaktadır.Bunların ,ortalama yaş aralığı 8.71±3.3 yaştır.Çocukların 24ü kız, 32si erkektir. Çalışmaya alınan 19 çocuk generalize epilepsi, 37si parsiyelepilepsi geçirmişti. Karbamazepin kullanan 16çocuk grup Ii, okskarbazepin kullanan 21 çocukgrup IIyi, sodyum valproat kullanan 19 çocukgrup IIIü oluşturdu. Tedavinin başlangıcında, 3.,6. ve 12. aylarında, venöz kan alınarak serumkolesterol, VLDL, LDL, HDL, trigliserit seviyeleribakıldı.Bulgular: Gruplar arasında başlangıç, 3., 6. ve12. serum total kolesterol, VLDL, LDL, HDLvetrigliserit seviyeleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı.Sonuç: Oniki ay boyunca uygulanan antiepileptik tedavi, gruplar arasında lipid seviyeleri ( kolesterol, HDL, LDL, VLDL, trigliserit )üzerine anlamlı değişiklik göstermedi. Bir yıllık,izlemde serum lipid seviyelerinin etkilenmediği sonucunavardık.