Histopathology of surgically managed renal tumors: analysis of 178 cases


BALABAN M., HORUZ R., AKÇA O., ALBAYRAK S.

Yeni Üroloji Dergisi, vol.9, no.1, pp.14-18, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Yeni Üroloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.14-18
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: To review the pathologic findings of a contemporary series of surgically treated renal tumors suspicious for malignancy to assess the frequency of benign disease and treatment modality. Materials and Methods: The records of 188 patients (120 male, 68 female) underwent surgery for suspicious renal mass for malignancy between February 2005 and December 2010 were reviewed retrospectively. Results: Of 188 cases, records of a total of 178 cases were available for analysis. 142 patients underwent radical nephrectomy (79%), 28 nephron sparing surgery (15%), 4 renal biopsy (3%) and 4 nephroureterectomy (3%). Of 178 tumors, 66 (37%) were discovered incidentally. Forty three (66%) of incidentally diagnosed renal masses size were less than 7 cm. The pathologic evaluation demonstrated malignancy in 156 (88%) and benign disease in 22 (12%). Benign masses were oncocytoma (n=11), angiomyolipoma (n=6), cystic nephroma (n=2), xanthogranulomatous pyelonephritis (n=2) and metanephric adenoma (n=1). Of 91 renal masses with size of less than 7 cm, 22 (24%) had benign pathology and none of benign masses were bigger than 7 cm. Conclusion: Inspite of great technological development in the radiological imaging modalities, benign lesions may still be detected pathologically in the patients with preoperative diagnosis of renal cancer. Nephron sparing surgery should be kept in mind for the renal masses less than 7 cm, if possible.
Amaç: Malignite şüphesiyle cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin patolojik değerlendirmesini yaparak serimizdeki benign lezyonların sıklığını ve uygulanan tedavi yöntemlerini tespit etmek. Gereç ve Yöntemler : Şubat 2005 ile Aralık 2010 arasında malignite şüphesi nedeniyle ameliyat edilen 188 böbrek kitleli hastanın (120 erkek,68 kadın hasta) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Toplam 188 hastanın 178inin kayıt bilgileri eksiksizdi. Bu hastalardan 142sine radikal nefrektomi (% 79), 28ine nefron koruyucu cerrahi (%15), 4üne sadece böbrek biyopsisi (%3) ve 4üne de nefroüreterektomi (%3) yapıldı. 178 tümörün 66sının (37%) tanısı insidental olarak konuldu. İnsidental saptanan kitlelerin 43ünün (%66) boyutu 7 cmden küçüktü. Patolojik değerlendirmede 156 (%88) hastada malignite saptanırken, 22 (%12) hastada benign patolojiler bulundu. Benign kitleler sırasıyla onkositom (n=11), anjiomiyolipom (n=6), kistik nefroma (n=2), ksantogranülomatöz pyelonefrit (n=2) ve metanefrik adenom (n=1) idi. 7cm den küçük 91 böbrek kitlesinin 22sinde (%24) benign patoloji saptandı. Benign kitlelerin hiçbiri 7 cmden büyük değildi. Sonuç: Preoperatif malign olarak şüphe edilen kitleler, radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki teknolojik gelişmelere rağmen, benign çıkabilmektedir. İnsidental olarak saptanan ve boyutu 7 cmden küçük olan böbrek kitlelerinde nefron koruyucu cerrahi ön planda tutulmalıdır.