Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşmeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve İlişkili Çözüm Önerileri


Uslu Y., Sevim B., Yılmaz E.

II. Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 29 December 2023, vol.1, no.1, pp.6-7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6-7
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlık sektöründe değişime sebep olmuştur. Bu gelişmelerden birisi olan dijitalleşme, var olan bilginin dijital ortamlarda yeniden tasarlanarak süreçlere entegre edilmesiyle sağlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme, hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına önemli katkılar sağlayan dönüşümsel bir süreçtir. Dijitalleşme, hasta verilerinin daha etkin şekilde toplanarak analiz edilmesini, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasını, tanı ve tedavi süreçlerinde iyileşmelerin artmasını, hizmet sunum süreçlerinde kalitenin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Nitekim kalitenin artması maliyet artışını beraberinde getirmektedir. Alanyazın incelenerek sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeyi etkileyen 7 kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerin birbirlerine olan etki düzeyleri ve önem dereceleri çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan DEMATEL yöntemi ile belirlenmiş en öncelikli olanlar tespit edilerek öncelikli çözüm önerileri geliştirilmiştir. Yöntem uygulanırken sağlık yönetimi ve yönetim-strateji alanında 3 farklı uzmanın görüşü alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre sağlık hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin en etkili ve önemli kriterleri sırasıyla %16,18 ağırlık ile “Teknolojik Gelişmeler”; %16 ağırlık ile “Kurum Vizyonu ve Üst Yönetimin Desteği”; %15,02 ağırlık ile “Finansman ve Bütçe” olarak bulunmuştur. En etkisiz ve önemsiz kriter %12,21 ağırlık ile “Hükümet Politikaları” olmuştur. Sonuçlar incelendiğinde birincil öncelik teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve hizmet sürecine aktarılması gerekliliği ön plandadır. Bu doğrultuda sağlık tesisleri telesağlık, tele-tıp, mobil sağlık uygulamaları, artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ve simülasyonlar, giyilebilir sağlık teknolojilerinin kullanımı, veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları, tıbbi cihazlar ile IoT sistemlerinin uyumlaştırılması gibi çözüm önerilerini sistemlerine dahil edebilirler. İkincil öncelikli konu ise kurum vizyonu ve üst yönetimin desteği daima aynı kararlılıkta olmalıdır. Teknolojik gelişmeleri yaratan işletmeler olmak, Ar-Ge faaliyetlerine destek vermek, inovasyon yaratmak gibi değerler mutlak surette kurum vizyonu ve üst yönetimin desteğiyle sağlanacak ortamlarda doğmaktadır. Dijital dönüşümle gerçekleşen değişim süreçleri, kurum vizyonu ve üst yönetimin desteği ve tüm personelin katılımıyla oluşturulmalıdır. Üçüncül öncelikli konu değişimin beraberinde getirdiği maliyet kalemlerini karşılayabilmeyi sağlayacak finansman ve bütçe desteğidir. Dijitalleşme sürecinin maliyet profili çıkarılarak genel bütçe içerisinden pay ayrılması, devlet teşviklerine başvurulması, banka kredileri ve özel yatırım sermayeleri ile işbirlikleri sağlanabilir.