Serum Sialic Acid Levels in Individuals with or without Iron Deficiency Anemia


ÜLFER G., İSTANBULLU TOSUN A., OLMUŞÇELİK O., YİĞİTBAŞI T., ÇAKICI Ç., BAYRAMOĞLU F., ...More

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.7, no.1, pp.11-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Clinical and Experimental Health Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.11-14
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, our aim was to investigate the relationship between iron deficiency anemia parameters and serum total sialic acid (SA) levels. Methods: In this study, serum total SA levels, total blood count, iron levels, iron-binding capacity, ferritin levels, and C-reactive protein (CRP) levels were analyzed and peripheral blood smears were made for 30 patients with iron deficiency anemia and 30 healthy individuals. Statistical analyses were performed with SPSS 20.0 for Windows (Statistical Package for Social Sciences Inc., IL, USA). Independent t test and Pearson's correlation analysis were performed for normal distribution parameters, and Mann-Whitney U test and Spearman correlation analysis were performed for abnormal distribution parameters.Results: There was no significant age difference between the groups (p>0.05). In the patient group hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), and ferritin levels were found to be significantly lower (p<0.001) than the control group and red cell distribution width (RDW) and SA levels were found to be significantly higher (p<0.001) than the control group. CRP levels were not found to be significantly different between the patient and control groups. There was no correlation between CRP and SA levels (r=0.110, p=0.561).Conclusion: Serum total SA levels were found higher in the patient group than in the control group. In previous studies, high SA levels in different patient groups have been associated with the presence of inflammation. Because there was no difference in CRP levels between the patient and control groups, this increase did not result from proteins, including SA, which is considered as an acute-phase reactant.
Amaç: Bu çalışmanın amacı demir eksikliği anemisi (DEA) parametreleri ile serum total sialik asit (SA) değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntemler: Çalışmada DEA olan 30 hasta ve 30 sağlıklı kişide serum total SA, hemogram, demir, demir bağlama, ferritin, C-reaktif protein (CRP) düzeylerine bakıldı ve periferik yayma yapıldı. İstatistiksel analizler windows programında SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences Inc, IL, USA) ile gerçekleştirildi. Normal dağılıma uygun değişkenler için bağımsız örneklem t testi ve Pearson korelasyon analizi, uygun olmayanlar için ise Mann-Whitney U testi ve Spearman sıra korelasyon analizi uygulandı.Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak yaş farkı görülmedi (p>0,05). Hasta grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak; hemoglobin, hematokrit, eritrositlerin ortalama büyüklüğü (MCV), ortalama eritrosit hemoglobin miktarı (MCH), ve ferritin değerleri anlamlı olarak (p<0,001) düşük, eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve SA değerleri anlamlı ölçüde (p<0,001) yüksek bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubunun CRP değerleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). CRP ve SA değerleri arasında korelasyon saptanmamıştır (r=0,110, p=0,561).Sonuç: DEA'de serum total SA değerleri, DEA olmayan kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Daha önceki çalışmalarda farklı hastalık gruplarında SA yüksekliği inflamasyon varlığına bağlanmıştır. Çalışmamızda, hasta ve kontrol grubu arasında CRP değerlerinde bir fark olmadığı göz önüne alındığında, bu artmanın nedeninin akut faz proteini olarak değerlendirilen ve SA içeren proteinlerden kaynaklanmadığını düşünmekteyiz.