THE RELATIONSHIP OF PREPONTINE DISTANCE WITH MIGRAINE DISEASE


Creative Commons License

Otu E., ÖRMECİ T., Yuzbasioglu N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.31-37, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective In recent years, migraine disease has been associated with changes in the cerebrovascular structure, especially in the development of infarctlike lesions in the posterior circulatory region. We think that the differences in the geometric structure of the vertebrobasilar system providing posterior circulation may be related to posterior cranial fossa (PCF) crowding. For this purpose, in this retrospective study, we investigated the relationship between the morphometric properties of PCF and migraine disease. Material and Method 60 patients diagnosed with migraine between the ages of 18-55 and 50 patients diagnosed with non-migraine patients were included in our study. Morphometric parameters, which are indicators auof PCF, were measured on T1-weighted sagittal Magnetic Resonance (MR) images of patients. Results Anterior-posterior diameter of the prepontine distance was statistically significantly lower in migraine patients compared to the control group (p=0.006). There was no significant difference between the groups in PCF crowding. Conclusion In migraine patients, the short prepontine distance, which is one of the indicators of PCF crowding, may be a risk factor in the development of migraine disease by causing compression of the basilar artery or trigeminal nerve located in this space.
Amaç Son yıllarda migren hastalığı, özellikle beynin posterior dolaşım bölgesindeki enfarktüs benzeri lezyonların geliştiği serebrovasküler yapıdaki değişiklikler ile ilişkilendirilmektedir. Posterior serebral dolaşımını sağlayan vertebrobaziller sistemin (VBS) geometrik yapısındaki farklılıkların, posterior kranial fossa (PKF) kalabalıklığı ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. Bu amaçla retrospektif olarak yapmış olduğumuz bu çalışmada, PKF’ye ait morfometrik özelliklerin migren ile ilişkisini araştırdık. Gereç ve Yöntem Çalışmamıza, 18-55 yaş aralığında 60 migren tanılı hasta ve 50 migren dışı tanı alan hasta dahil edilmiştir. Hastalara ait T1 ağırlıklı sagittal Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri kullanılarak PKF kalabalıklığı göstergesi olan morfometrik parametreler ölçülmüştür. Bulgular Migren hastalarında prepontin ön-arka mesafesi kontrol grubuna göre daha kısa bulunmuştur (p=0,006). PFK kalabalıklığı göstergesi diğer parametrelerde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç Migren hastalarında, PKF kalabalıklığının göstergelerinden biri olan prepontin mesafenin kısa olması, bu aralıktaki a. basilaris veya n. trigeminus’un kompresyonuna sebep olarak migren hastalığının gelişmesinde bir risk faktörü olabilir.