Investigating relationship between psychological resilience and self- construal in adolescents


KOÇ YILDIRIM P., YILDIRIM E., OTRAR M., ŞİRİN A.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.0, no.42, pp.87-107, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Psychological resilience and self-construal are distinct psychological concepts and there are several research on them independently. In this study, it was aimed to research the relationship between psychological resilience and self-construal in adolescents. Furthermore, whether self-construal and psychological resilience differentiate depending on factors such as sex, levels of parents education were studied. The population of the research consists of 14-18 year old adolescents who study in different high schools in the Anatolian side of Istanbul during the 2012-2013 academic years. In line with the target of the study "Personnel Information Form", "Adolescent Psychological Resilience Scale (APRS)" and "Autonomous-Related Self in Family Scale (ARSF)" were used to collect data. The data were analysed according to the relational screening model. Within the sample, nonparametric techniques were used for groups which showed abnormal distribution, and parametric analysis techniques were used for groups displaying normal distribution. According to study, there was a negative correlation between psychological resilience and autonomy; however, there was a positive relationship between relatedness and autonomy relatedness with psychological resilience. Moreover, the results have shown that the girls' psychological resilience scores were higher than the boys; the boys were more independent; the girls were more dependent and autonomousrelated. The findings also have shown that there was a significantly negative relationship between Autonomy and APRS-family support sub-scale
Psikolojik dayanıklılık ve benlik kurgusu iki psikolojik kavramdır ve literatürde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu araştırmada ergenlerin psikolojik dayanıklılıkları ile benlik kurguları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca benlik kurgusu ve psikolojik dayanıklılığın cinsiyet, annenin eğitim düzeyi ve babanın eğitim düzeyi faktörlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasındaki liselerde eğitim gören 14-18 yaş arasındaki 945 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada "Kişisel Bilgi Formu", "Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği" ve "Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler ilişkisel tarama modeline göre analiz edilmiştir. Örneklem içerisinde normal dağılım özelliği göstermeyen gruplar için non-parametrik teknikler, normal dağılım özelliği gösteren gruplar içinse parametrik teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik dayanıklılık ile özerk benlik kurgusu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olmasına karşın, ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik kurgusu ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kızların psikolojik dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu, erkeklerin daha özerk, kızların ise daha ilişkisel ve özerk-ilişkisel olduğu görülmüştür. Alt testler bağlamında özerklik ile EPDÖAile desteği alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır