Afebrille convulsion as clinic finding of amebiasis


Yücel O., Arıkan Ç., Özkozacı T., Bilgin Ö., Kıral A., Ceran Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.42, no.2, pp.23-25, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amebiazis özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli gastroenterit nedenlerinden biridir. Amebiazis asemptomatik, intestinal ve ekstra intestinal amebiazis klinik tablolarıyla seyredebilir. Literatürde, amebiazis olgularındaki afebril konvülsiyonla ilgili yayın henüz yoktur. Konvülsiyon nedeni ateş, dehidratasyon ve elektrolit imbalansı dışında parazitin doku invazyonu sırasında salınan maddelere karşı olabilir.Hücre yıkımı kalsiyum,belli parazit proteinazları ve glikozidazları ile olur ve benzer olayın amebiaziste konvülsiyonun nedeni de olabileceği düşünülebilir. Metod: Bu çalışmada kliniğimizde 1.1.2000 -1.1.2002 tarihleri arasında yatarak tedavi gören.intestinal amebiazis tanısı almış 30 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalar yaş .cinsiyet yanında biyokimyasal olarak kan şekeri,BUN,kreatinin, AST,ALT,sodyum, potasyum, kalsiyum; mikrobiyolojik olarak hemoglobin, lökosit, trombosit, CRP.gaitada lökosit - eritrosit varlığına ve amip trofozoid ve kistlerinin görülmesi göre; klinik olarak ta ateş,kusma, kanlı ishal,dehidratasyon,konfüzyon ve konvülsiyon yönünden değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması 63.80±28.56 ay(10-144ay) olan.16 kız (%53.3),14 erkek (%46.7) 30 hasta çalışmaya almmıştır.Olgularm tümünde ishal mevcut iken 24 hastada ateş (%8Û),20 hastada ise kusma (%66.6)vardı. Ateş, ishal ve kusmanın birlikte bulunduğu olgu sayısı 15(%50) idi.En sık görülen klinik bulgu ateş ile birlikte kanlı ishal idi ve 24 (%80) vakada saptandı. Dehidratasyon olguların %60'ında (18 olgu) gözlenmiştir. Bu olguların 14'ünde (%46.7) hafif-orta dehidratasyon, 4'ünde ise (%13.3) ağır dehidratasyon mevcuttu.Konvülsiyon geçiren 5 olgunun 4'ünde afebril konvülsiyon (%13.3),konfüzyon ise 13 olguda(%43.3) saptandı.Gaitada lökosit 23 olguda (%76.6) pozitif iken eritrosit 25 olguda (%83.3) pozitif bulundu. Sonuç: Amebiasis.tüm dünyada hala yaygın bir problemdir. Amebiazis olgularındaki afebril konvülsiyonun nedeni gelecekteki ayrıntılı patofizyolojik çalışmalarla belirlenebilir.