Effectiveness of saccharomyces boulardii in childhood acute diarrhea


NUHOĞLU Ç., PAÇAL Y., KARATOPRAK N., AKICI N., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.49, no.2, pp.92-101, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Four million diarrhea attacks occur every year in the world, which is the cause of death for the 5 % of all deaths. Especially in the developing countries diarrhea is the leading cause of death for children. Probiotics are living microorganisms that have positive effects of the health of the host when consumed in certain amounts. S. boulardii is a nonpathogenic probiotic that is effective against enteropathogens. There are many studies that investigate the effectiveness S. boulardii in diarrhea caused by the use of antibiotics. Yet there are limited numbers of studies that investigate its effectiveness in childhood acute diarrhea. In this study we aimed to find out the effectiveness of S. boulardii in the acute diarrhea of childhood. S. boulardii (Reflor, 250 mg safle) once a day is prescribed to 29 children out of 55 (5.56 ± 2.93) who appliedto our clinic for having acute diarrhea. 26 children are to observed without a probiotic treatment. Numbers of defecations were recorded on the day 1, 3, 7 and 14. The decrease in the number of defecations is 3.27 ± 2.77 on the day 1, 4.89 ± 4,78 on the day 3, and 6.79 ± 3.48 on the day 7 in S. boulardii group. The decrease in the number of defecations is 1.38 ± 1.69 on day 1, 2.27 ± 1.68 on day 3 and 4.69 ± 1.64 on day 7 in the control group. When the two group are compared a significant difference was detected (p=0.001, p=0.001, p=0.006, respectively) with respect to the decrease in number of defecation in favor of S. boulardii group. Positive results were prominent for the effectiveness of S. boulardii in acute diarrhea of childhood than adults. Yet when the number and the content of the studies in this context are analyzed it is seen that evidence suggesting for the use of S. boulardii as a worldwide treatment procedure is not sufficient. Doubleblind, placebo controlled multiple center studies are needed for further investigations.
Dünyada her yıl 4 milyon diyare atağı oluşmakta ve tüm ölümlerin %5’ine neden olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı ölümlerinde ilk sırayı diyare almaktadır. Probiyotikler belirli miktarlarda alındığında konağın sağlığında olumlu etkilere neden olan canlı mikroorganizmalardır. S. boulardii, enteropatojenlere karşı etkin olduğu düşünülen bir nonpatojen probiyotikdir. S. boulardii’nin antibiyotikle ilişkili diyarenin önlenmesindeki etkinliği konusunda pek çok çalışma mevcuttur. Çocukluk çağı akut diyaresindeki etkileri konusunda yapılan çalışmalar sayıca azdır. Bu çalışmada, çocukluk çağı akut diyaresinde S.boulardii’nin etkinliği araş- tırılarak literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Kliniğimize akut diyare belirtileriyle getirilen 13 ay – 13 yaş arasındaki 55 olgunun (5,56 ± 2,93 yaş), rastlantısal olarak 29 ‘una S. boulardii (Reflor) günde tek doz olarak 250 mg saşe verildi. 26 olgu ise herhangi bir probiyotik preparatı verilmeksizin izleme alındı. 1, 3, 7, 14. günlerde dışkı sayısı kaydedildi. Dışkı sayısındaki azalma miktarı ilk güne göre S. boulardii kullanılan grupta 1. günde azalma sayısı 3,27 ± 2,77, 3. günde 4,89 ± 4,78, 7. günde 6,79 ± 3,48 bulundu. Kontrol grubunda 1. günde ilk güne göre azalma 1,38 ± 1,69, 3. günde 2,27 ± 1,68, 7. günde 4,69 ± 1,64 tespit edildi. Her iki grup karşılaştırıldığında dışkı sayısındaki azalma hızı açısından S. boulardii grubunda belirgin fark saptandı (sırasıyla p=0,001, p=0,001, p=0,006).S. boulardii’nin akut ishaldeki etkinliğine ilişkin olumlu sonuçlar, çocuk olgularda erişkinlere göre daha belirgindir. Ancak bugüne kadar yapılmış çalışmaların sayı ve içerikleri değerlendirildiğinde küresel bir tedavi şeması olarak önerilmesi için kanıtlar yeterli değildir. Çok merkezli, çift kör plasebo kontrollü geniş serileri içeren ileri araştırmaların yapılmasına gereksinim vardır.