The Factors Affecting Body Temperature Changes During Retograde Intrarenal Surgery


Creative Commons License

GÜZELBURÇ V., SOYTAŞ M., KİREMİT M. C., ERKURT B., ALTAY B., DARÇIN K., ...More

Yeni Üroloji Dergisi, vol.15, no.3, pp.207-213, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33719/yud.685177
  • Journal Name: Yeni Üroloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.207-213
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: When compared to other endou-rologic operations, irrigation fluid with lower flow rate and volume is used during retrograde intra-renal surgery (RIRS). In our study, body tempera-ture changes occurring due to irrigation fluid and factors affecting these were assessed.Material and Methods: One hundred and twenty-eight patients were prospectively included in the study. During operations, a standart izoton-ic irrigation fluid kept in the operating room at 21 °C was used. Active heating was not applied to any patient. Body temperature of patients was mea-sured peripherally before anesthesia induction and before recovery. Relationship of body tem-perature differences with patient characteristics, operation time, irrigation fluid volüme and stone size was evaluated.Results: Mean tympanic body temperature was 36,3±0,35°C at the start of operation and 35,8±0,5°C at the end. Post-operative fall in body temperature (0,67±0,47°C) was recorded in 102 patients (79.7%). When body tempertaure values before and after the operation were compared, a significant reduction was found (p<0,0001). No statistically significant correlation was obtained between this reduction and patient and operative data.Conclusion: Body temperature falls after RIRC however, no relation was found between temperature change and patient and operative data other than operating room temperature.
Amaç: Retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) esnasında diğer endoürolojik operasyonlardan farklı olarak daha düşük debi ve hacimde irri-gasyon sıvısı kullanılmaktadır. Çalışmamızda kullanılan irrigasyon sıvısına bağlı olarak vücut-ta oluşan sıcaklık değişiklikleri ve buna etki eden faktörler incelendi.Gereç ve Yöntemler: Prospektif olarak çalış-maya 128 hasta dahil edildi. Operasyonlarda stan-dart olarak 21°C ameliyathane odasında bulundu-rulan izotonik irrigasyon sıvısı kullanıldı. Hiçbir hastaya aktif ısıtma uygulanmadı. Hastaların ateşi anestezi indüksiyonu öncesinde ve uyandırma ön-cesinde periferik yoldan ölçüldü. Ölçülen vücut sıcaklık farklarının hasta özellikleri, operasyon süresi, kullanılan irrigasyon sıvısı hacmi ve taş bü-yüklüğüyle ilişkisi değerlendirildi.Bulgular: Operasyona girişte timpanik or-talama vücut sıcaklığı 36,3±0,35°C iken operas-yon sonunda 35,8±0,5°C hesaplandı. Hastaların 102’sinde (%79,7) post-op vücut sıcaklık düşüşü (0,67±0,47°C) kaydedildi. Operasyon öncesi ve sonrasındaki vücut sıcaklık değerleri karşılaştı-rıldığında anlamlı düşüş saptandı (p<0,0001). Bu düşüş ile hasta ve operatif veriler arasında istatis-tiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı.Sonuç: RIRC sonrasında vücut sıcaklığı düş-mektedir ancak ameliyathane oda sıcaklığı dışın-daki hasta ve operatif verilerle ateş değişimi ara-sında ilişki kurulamamıştır.