Determining the Nutrition Habits of the Mothers of Gifted Children During the Pregnancy: A Retrospective Study


ALTINOKLU E. N., Öztürk R. İ., KABLAN Ş., Ayşit N., GARGACI TUNCER F.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.250-260, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate the nu- tritional habits of mothers with gifted children during pregnancy and to com- pare them with the control group. Material and Methods: This retrospective and descriptive study included 94 child and mother couples, 48 of whom were gifted and 46 of whom were controls. Demographic infor- mation, nutritional habits and physical activity status were questioned with a questionnaire. Results: The mean ages of the children in the gifted and control groups were 9.3±1.9 and 10.3±1.4 years, respectively. While there was no significant difference between the education levels of the mothers (p=0.125), the occupational distributions were significantly different; It was determined that 58.7% of the mothers of the control group were housewives, and 47.9% of the mothers of the gifted group were civil servants or private sector employees (p=0.035). There was no significant relationship between the physical activity status of the mother during pregnancy and the child being in the gifted group (p=0.580). No significant relationship was ob- served between factors such as fish, tea, coffee and water consumption; oil preference, use of iodized/non-iodized salt and the use of nutritional sup- plements during pregnancy and intelligence (p>0.05). The rate of excessive craving for any food during pregnancy was similar in both groups, and the rate of food disgust in the gifted group was found to be significantly lower than the control group (p=0.039). While the most desired foods were other fruits, especially plums, the most disgusting foods were recorded as chicken, onions and tea. Conclusion: Determining the factors affecting intelligence, which is an abstract concept, is quite complex and challenging. More com- prehensive, controlled and long-term studies are needed to more clearly de- termine the effects of the mother’s nutritional status and habits during pregnancy on the child’s intelligence level.
Amaç: Bu araştırmada, üstün zekâlı çocuğu olan annelerin gebelik dönemindeki beslenme al ışkanlıklarının araştırılması ve kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif ve ta- nımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya 48’i üstün zekâlı ve 46’sı kontrol olan 94 çocuk ve anne çifti dâhil edilmiştir. Demografik bilgiler, beslenme alışkan- lıkları ve fiziksel aktivite durumları anket formu ile sorgulanmıştır. Bulgu- lar: Üstün zekâ ve kontrol grubundaki çocukların yaş ortalamaları sırasıyla 9,3±1,9 ve 10,3±1,4 yıldır. Annelerin eğitim durumları arasında anlamlı fark görülmezken (p=0,125), meslek dağılımlarının anlamlı olarak farklı olduğu; kontrol grubu annelerinin %58,7’sinin ev hanımı, üstün zekâ grubu annele- rinin %47,9’unun memur veya özel sektör çal ışanı olduğu belirlenmiştir (p=0,035). Annenin gebelikteki fiziksel aktivite durumu ile çocu ğun üstün zekâlı olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=0,580). Gebelikte balık, çay, kahve ve su tüketimi; ya ğ tercihi, iyotlu/iyotsuz tuz kullan ımı gibi faktörler ve besin desteği kullanımı ile zekâ arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0,05). Gebelikte bir besine aşırı istek duyma oranı her iki grupta da benzer olup üstün zekâ grubunda besinlere kar şı tiksinti duyma oranı, kontrol grubuna göre anlaml ı olarak daha dü şük bulunmu ştur (p=0,039). En fazla istek duyulan besinler başta erik olmak üzere diğer mey- veler olurken en fazla tiksinti duyulan besinler tavuk, so ğan ve çay olarak kaydedilmiştir. Sonuç: Soyut bir kavram olan zekây ı etkileyen faktörlerin belirlenmesi oldukça karma şık ve zorlay ıcıdır. Annenin gebelikteki bes- lenme durumu ve alışkanlıklarının çocuğun zekâ düzeyi üzerindeki etkile- rini net olarak belirlemek için daha kapsaml ı, kontrollü ve uzun süreli çalışmalar gereklidir.