Attitudes of healthcare professionals working in different fields towards organ transplantation in the hospital sample and the factors affecting these attitudes.


Creative Commons License

Hanoğlu M., Tokaç M.

ACTA MEDICA ALANYA, vol.7, no.1, pp.81-88, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.30565/medalanya.1284615
  • Journal Name: ACTA MEDICA ALANYA
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.81-88
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Turkish society has profound distrust and hesitation against the concept of brain death and related cadaveric organ donation. In this study, the attitudes of health workers about organ transplantation from cadavers were investigated. The effects of race, religiosity and political conservatism parameters on the attitudes of the research group were also explored. Methods: A total of 491 participants between the ages of 18- 70 who are hospital employees in different fields were included in this study. An Organ Donation Attitude Scale (ODAS) was applied to the participants, which evaluates organ donation from cadavers explicitly, and the relationships between the emerging trend and the demographic characteristics of the participants, their education, the task they are responsible in the hospital, ethnicity and sectarian origins, religiosity and political conservatism characteristics were evaluated. Results: ODAS scores of our sample group did not show a significant relationship in age, gender, ethnic origin and sect. There was a negative relationship between cadaveric organ transplantation and religiousness and a positive relationship with liberal political views. On the other hand, there was a significant difference in the attitude toward organ transplantation regarding education levels, position in the hospital, and the geographical region where the person came from. Conclusion: Higher education and liberal worldview has a positive effect on organ donation attitude from cadaver. On the other hand, there is a negative relationship between religiosity and the approach to organ donation from cadaver. 

Amaç: Türk toplumunda beyin ölümü ve buna bağlı kadavradan organ bağışı kavramına karşı ciddi bir güvensizlik ve tereddüt bulunmaktadır. Bu tereddüt için şimdiye kadar eğitim eksikliği en önemli sorun olarak vurgulanmıştır. Çalışmamızda bu konuda en iyi eğitim düzeyine sahip olduğu düşünülen sağlık çalışanlarının kadavradan organ nakli konusundaki tutumlarını araştırdık. Ayrıca ırk, dindarlık ve politik muhafazakârlık parametrelerinin araştırma grubunun tutumları üzerindeki etkilerini değerlendirdik. Yöntemler: Bu çalışmaya farklı alanlarda hastane çalışanı olan 18-70 yaş arası toplam 491 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılara özellikle kadavradan organ bağışını değerlendiren bir Organ Bağışı Tutum Ölçeği (OBTÖ) uygulanmış ve burada ortaya çıkan eğilim ile katılımcıların demografik özellikleri, eğitimi, hastanede aldıkları görev, etnik ve mezhepsel kökenleri, dindarlık ve politik muhafazakârlık özellikleri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Bulgular: Örneklem grubumuzun Organ Bağışı Tutum Ölçeği (OBTÖ) puanları yaş, cinsiyet, etnik köken ve mezhep açısından anlamlı bir ilişki göstermemiştir. Buna karşın eğitim, hastanede yapılan görev, kişinin geldiği coğrafi bölge bakımından organ nakli tutumu hakkında anlamlı farklılık izlenmiştir. Ayrıca kadavradan organ nakline olumlu yaklaşım ile dindarlık düzeyi negatif ve liberal yöndeki politik tutum arasında pozitif yönde bir korelasyon izlenmiştir. Sonuç: Yüksek öğrenim ve liberal dünya görüşü kadavradan organ bağışı tutumu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Buna karşın dindarlık ile kadavradan organ bağışına yaklaşımda negatif bir ilişki söz konusudur. Ancak ülkemizdeki kadavradan organ nakline yönelik tutum sadece eğitim ile açıklanmayacak şekilde komplekstir. Ülkemiz için kültürel dini ve diğer farklı sosyal yönlerin kavramsal incelenmesi gereklidir.