How Was The Anesthesia Method Selection Of Primiparous Pregnants Who Was Planned For Cesarean Section During The Covid 19 Pandemic Period?


Creative Commons License

Turan D.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.280-287, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Pregnant women who are scheduled for cesarean section are often undecided about which anesthesia method to choose before the operation. Individuals affected by both pregnancy and the Covid 19 pandemic; may experience stress and anxiety. The aim of this study is to investigate the rate at which pregnant women are affected during the pandemic and what they are affected by when choosing the anesthesia method.Materials and Methods: Between June 2021 and January 2022, 113 female patients who will give birth for the first time and who will deliver by cesarean section under elective conditions were randomly included in the study. After the participants were informed, their written consent was obtained. Questionnaires and open-ended questions were asked to the participants, patient information was recorded.Results: The mean age of the study group was 28.6. University graduates were found to be 70.8% (n=80). Pregnant women who preferred spinal anesthesia were seen as 75.2% (n=85). Covid 19 suspicion or positivity rate was found to be 20.4% (n=23). The patient, who stated that his psychology was adversely affected due to the Covid 19 pandemic, was found to be 55.8% (n=63). The average daily time spent using social media (youtube, instagram, whatsapp, etc.) of the patients was 5.6 hours.Those who choose the spinal anesthesia method; stated that they mostly preferred to see the baby with 85.9% (n=73) and 36.5% (n=31) the recommendation of the anesthesiologist. Those who prefer general anesthesia; They stated that they preferred the operating room and the environment with 57.1% (n=16) and 39.3% (n=11) social environment to avoid seeing the operating room and the environment.Conclusion: As a result of this study, pregnancy and pandemic process; primiparous pregnant women who have increased psychological stress of pregnant women and who are mostly university graduates and whose operation is planned; It was concluded that they tend to prefer regional anesthesia.
Amaç: Sezaryen operasyonu planlanan gebeler operasyon öncesi hangi anestezi yöntemini seçecekleri konusunda çoğu kez kararsız kalabilmektedirler. Hem gebeliğin, hem de Covid 19 pandemisinin etkilediği bireyler; stres ve anksiyete yaşayabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde gebelerin hangi oranda etkilendiğini ve anestezi yöntemini seçerken nelerden etkilendiklerini araştırmaktır. Materyal ve Metot: Çalışmaya Haziran 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında, ilk defa doğum yapacak olan, elektif şartlarda sezaryen operasyonu ile doğumunu gerçekleştirecek olan 113 kadın hasta rastgele çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara bilgi verildikten sonra, yazılı onamları alındı. Katlımcılara anket şeklinde ve açık uçlu olmak üzere sorular yöneltildi, hasta bilgileri kayıt altına alındı.Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 28,6 olarak bulundu. Üniversite mezunu olan gebeler %70,8 (n=80) olarak bulundu. Spinal anestezi tercih eden gebeler %75,2 (n=85) olarak bulundu. Covid 19 şüphesi ya da pozitifliği oranı %20,4 (n=23) olarak bulundu. Covid 19 pandemisi nedeniyle psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirten hasta %55,8 (n=63) olarak bulundu. Hastaların sosyal medya (youtube, instagram, whatsapp vs) kullanımı ile geçen günlük zamanı ortalama 5,6 saat olarak bulunmuştur. Spinal anestezi yöntemini seçenler; en çok bebeği görmek için %85,9 (n=73) ve anestezi doktorunun önerisi %36,5 (n=31) ile tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Genel anestezi tercih edenler; en çok ameliyathane ve ortamı görmemek için %57,1 (n=16) ve sosyal çevre %39,3 (n=11) etkisiyle tercih ettiklerini belirtmişlerdir.Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda gebelik ve pandemi sürecinin; gebelerin psikolojik streslerini arttırmış olduğu ve çoğunluğu üniversite mezunu olan, operasyon planlanan primipar gebelerin; rejyonel anestezi tercih etme eğiliminde oldukları sonucuna varılmıştır.