An Investigation Intended for Determining Social Work Students’ Attitudes Towards the Ethical Dilemma in Terms of the Psychological Resilience Levels


Creative Commons License

ERKOÇ B., LOTFİ S.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.11, no.2, pp.411-416, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5961/jhes.2021.460
  • Journal Name: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.411-416
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Owing to it is a system supporting coping capacities and adaptation processes by preserving individuals against the streesful life experiences, psychological resilience is among the generally emphasized concepts in today’s world. Ethical dilemma includes conflicts which affect negative process of deciding while social workers are accomplishing their professional responsibilities. It is thought that psychologic stability supports social works positive decision making when they experience ethical dilemma. The aim of this study is identifying the future social workers who are students of the social work education now and their psychological resilience levels and its effect on their attitudes towards the ethical dilemma and improving suggestions in the light of the results obtained from the social work viewpoint. SPSS 22.0 program has been used while analysing the investigation. It has been seemed that there are significant relationship between the psychological resilience of the social work education students and their ethical deciding and psychological resilience predict the ethical decides in the positive direction. Besides that participants haven’t been significantly different from each other in terms of statistical at their psychological resilience according to their sex, age, class variables but participants living with their family according to location have had significantly higher than others. About their ethical decides it has been different from each other according to their ages, class, location variables in terms of statistical but female participants’ environment of deciding have been higher significantly than male participants. In the light of the results obtained social work education students who will most likely experience ethical dilemma it is important that their psychological resilience have to be strengthened during their professional lifes. Accordingly it is offered so as to be strengthen in terms of psychologic and social, they should be supported, equipped with professional ability about overcoming the stress, self confidence, fighting against the crisis.
Psikolojik sağlamlık, stresli yaşam deneyimlerine karşı bireyleri koruyarak baş etme kapasitelerini ve uyum süreçlerini destekleyen bir sistem olması nedeni ile günümüz dünyasında sıklıkla vurgulanan kavramlar arasındadır. Etik ikilem ise sosyal hizmet uzmanlarının mesleki sorumluluklarını yerine getirirken karar verme süreçlerini olumsuz yönde etkileyen çatışmaları içerir. Psikolojik sağlamlığın sosyal hizmet uzmanlarının etik ikilem yaşadığı durumlarda kararlarını olumlu şekilde vermelerini desteklediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı geleceğin sosyal hizmet uzmanları olacak olan sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin etik ikilem karşısında tutumlarına etkisinin tespit edilmesi, elde edilen sonuçlar ışığında ve sosyal hizmet bakış açısı ile önerilerin geliştirilmesidir. Araştırma 01.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında, farklı üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinde eğitim gören 420 öğrenciyle, elektronik tabanlı anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sosyal hizmet öğrencilerinin psikolojik sağlamlıkları ile etik kararları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu ve psikolojik sağlamlığın etik karar vermeyi pozitif yönde yordadığı belirlenmiştir. Bunun yanında, katılımcıların psikolojik sağlamlık düzeylerinin cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği, fakat yaşanan yere göre aile yanında yaşayanların psikolojik sağlamlık ortalamalarının yurtta ve evde kalanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların etik kararlarında ise yaş, sınıf ve yaşanan yer değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı, fakat cinsiyete göre kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre etik karar verme ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında; meslek hayatları boyunca etik ikilem yaşama ihtimalleri yüksek olan sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin böylesi durumlarda etik karar verebilmeleri için psikolojik sağlamlıklarının artırılmasının elzem olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda psikolojik ve sosyal yönden güçlendirilmeleri için sosyal hizmet bölümü öğrencilerine profesyonel destek sağlanması, stresle başa çıkma, özgüven, krizle mücadele gibi konularda yetkinliklerinin artırılması önerilmektedir.