Relationship Between Family-Centered Care in Pediatric Units and The Level of Support Provided to Parents


Creative Commons License

YILMAZ H., DOĞAN A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.12, no.43, pp.119-130, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This descriptive study was carried out in order to determine the relationship between family-centered care given to children in pediatric units and the level of support provided to parents.Methods: “Family-Centered Care Scale” and “Parental Support Scale” were used as data collection tools in the study. The sample of the study consisted of 155 voluntary parents of all children who applied to the pediatric units of a private foundation university hospital in Istanbul and had hospitalized for three days or more, volunteering to participate.Results: 80% of the parents participating in the study were women. Within the scope of the study, the average point of “Matching Percentage” in the “Family Centered Care Scale” was found to be 70.1 ± 38.9 and the total score average of the “Nurse Parent Support Scale” was 84.8 ± 15.2. Statistically significant difference was found between the educational level of parents in sample group, parents’ employment status, length of stay in the hospital, and the unit where child was hospitalized (p<0,05).Conclusion: It was determined that the nurses related to family-centered care practices were satisfied with the care they gave to parents and children, and as the level of support provided to parents increased, parental participation in family-centered care increased. In line with these results, nurses should accept the role of parents in family-centered care and support parents in line with their needs.
Amaç: Bu çalışmada, pediatri ünitelerinde yatan çocuklara verilen aile merkezli bakım ile ebeveynlere sağlanan destek düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır.Yöntem: Veri toplama aracı olarak “Aile Merkezli Bakım Ölçeği” ve “Ebeveyn Destek Ölçeği” kullanıldı. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bulunan özel bir vakıf üniversitesi hastanesinin pediatri ünitelerine müracaat eden, üç gün ve üzeri yatış yapmış tüm çocukların araştırmaya katılmaya gönüllü 155 ebeveyni oluşturdu.Bulgular: Araştırmaya katılan ebeveynlerin %80’i kadındı. Araştırma kapsamında “Aile Merkezli Bakım Ölçeği” “eşleşme yüzdesi” puan ortalaması 70,1±38,9 “Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği” toplam puan ortalaması 84,8±15,2 bulundu. Örneklem grubunda bulunan ebeveynlerin eğitim düzeyi, çalışma durumu, çocuğunun hastanede kalış süresi ve çocuğunun yattığı ünite ile her iki ölçek arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<0,05).Sonuç: Aile merkezli bakım uygulamaları ile ilgili hemşirelerin ebeveynlere ve çocuklara verdikleri bakımdan memnun oldukları, ebeveynlere sağlanan destek düzeyi arttıkça ebeveynlerin aile merkezli bakıma katılımının da arttığı belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşireler aile merkezli bakımda ebeveynlerin rolünü kabul etmeli ve ebeveynlere gereksinimleri doğrultusunda destek vermelidir.