Use of Simulation in Nursing Education: A Systematic Review


ŞENDİR M., DOĞAN P.

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , vol.23, no.1, pp.49-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-56
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This systematic review is planned to investigate systematically the studies that evaluated the results of the use of simulation in nursing education.Method: The population of this study is consisted of 545 articles from accessed by searching on "CINAHL Plus", "Medline"," Health Source: Nurse / Academic Edition" and "Google Scholar" databases and "Networked Digital Library of Theses and Dissestations" sources in dates between April a July 2013. In this review, the articles were selected as full text by searching with "simulation", "nursing education" and "simulation in nursing" key words and they were published in English and Turkish languages in the last decade (April 2003-July 2013).Total 15 studies of these articles that meet the research's criteria have occurred the sample of the review. Results: Systematic review of the studies that evaluated simulation in nursing education were divided into two groups as studies that are evaluating the knowledge-skills and critical thinking-clinical decision making. In this review, experimental, quasiexperimental and descriptive-correlational research designs were used often for the studies. In the seven researches, simulation training have been identifi ed to be effective in gaining of nursing knowledge and skills. Also, in ten studies, were determined an increase the level of student's critical thinking, self-effi cacy and self-confi dence, after training with simulation. Conclusion: The simulation in nursing education, is observed a learning method is contributing to the development critical thinking, self effi cacy and self confi dence besides gaining knowledge and skills to students.
Amaç: Bu sistematik inceleme, hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının sonuçlarını değerlendiren çalışmaları sistematikolarak incelemek amacıyla planlanmıştır.Yöntem: Çalışmanın evrenini Nisan-Temmuz 2013 tarihinde "CINAHL Plus", "Medline", "Health Source: Nurse/AcademicEdition" veri tabanları ile "Google Scholar" ve "Networked Digital Library of Theses and Dissestations" tez kaynaklarındantaranarak ulaşılan 545 makale oluşturmuştur. İncelemede "simulation", "nursing education" ve "simulation in nursing"anahtar kelimeleriyle son on yılda yayınlanmış (Nisan 2003- Temmuz 2013), yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam metnibulunan makaleler seçilmiştir. Bu makalelerden araştırma kriterlerini karşılayan toplam 15 çalışma incelemenin örnekleminioluşturmuştur.Bulgular: Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımına ilişkin çalışmaların sistematik incelemesi, bilgi-beceri ve eleştireldüşünme-klinik karar vermeyi değerlendiren araştırmalar olarak iki grup altında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilenmakalelerde deneysel, yarı deneysel ve tanımlayıcı-ilişki arayıcı araştırma tasarımlarının kullanıldığı saptanmıştır. Araştırmaların7'sinde, hemşirelik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında simülasyon ile eğitimin etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 10araştırmada da simülasyon ile eğitimden sonra öğrencilerin, eleştirel düşünme, öz etkililik ve öz güven düzeylerinde artma saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelik eğitiminde simülasyonun, öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmasının yanı sıra eleştirel düşünme, öz etkililikve öz güvenin de gelişmesine katkı sağlayan bir öğrenme yöntemi olduğu görülmektedir.