Which Cytological Characteristics are More Valuable for Papillary Carcinoma in Thyroid Fine-needle Aspiration?


IŞIK C. B., ÜRER H. N., ALTUNDAL K., GÜNLÜOĞLU M. Z., FIRAT P.

Haseki Tıp Bülteni, vol.55, no.3, pp.216-220, 2017 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 55 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.4274/haseki.76486
  • Journal Name: Haseki Tıp Bülteni
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.216-220
  • Keywords: Thyroid, fine-needle aspiration, papillary carcinoma, Bethesda system
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Fine-needle aspiration plays a significant role in the evaluationof solitary thyroid nodules. Several cytological criteria are defined andthese primarily aim to distinguish papillary carcinoma (PC), the mostcommon thyroid malignancy, from other benign diseases. In our study,we aimed to determine which cytologic criteria are more valuable indiagnosing PC.Methods: Patients, who had undergone thyroidectomy operationbetween January 2013 and December 2014 and had preoperativefine-needle aspiration cytology, were screened. Among cases thatwere postoperatively diagnosed as benign, 62 cases and amongthose diagnosed as PC and papillary microcarcinoma, 24 cases wereincluded in this study. The cytologic criteria were reassessed. In thelinear regression analysis, the variables associated with the diagnosisof malignancy at the level of p<0.05 were considered significant forpredicting the diagnosis of PC.Results: The variables that remained as predictive for the diagnosis ofcancer as the result of the Backward analysis following the multivariateanalysis performed with the variables with a p value of less than 0.1were cellular pleomorphism, nuclear atypia, papillary structures withfibrovascular cores, and intranuclear pseudoinclusion.Conclusion: Although every cytological feature is characteristic for PC,none of them alone is specific; they should be evaluated together withall nuclear and structural features during the diagnostic approach.
Amaç:­Tiroidin soliter nodül değerlendirmesinde ince iğne aspirasyonu önemli bir rol oynar. Bir takım sitolojik kriterler tanımlanmış olup, bunlar öncelikle tiroid malignitesi içinde en sık rastlanılan papiller karsinomu (PK) diğer benign hastalıklardan ayırmayı amaçlar. Çalışmamızda hangi sitolojik kriterlerin PK tanısı koydurmada daha değerli olduğunu saptamayı amaçladık. Yöntemler: Hastanemizde Ocak 2013 ve Aralık 2014 tarihleri arasında tiroidektomi operasyonu gerçekleşen ve preoperatif dönemde ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulanan olgular tarandı. Postoperatif tanısı benign olanlardan 62'si, PK ve papiller mikrokarsinomlardan 24'ü çalışmaya dahil edildi. Sitolojik değerlendirme kriterleri yeniden değerlendirildi. Lineer regresyon analizinde malignite tanısıyla p<0,05 düzeyinde ilişkili bulunan değişkenler PK tanısını öngörmede anlamlı kabul edildi.Bulgular: Çalışmamızda p<0,1 olan değişkenlerle çok değişkenli analiz yapılıp Backward analiz sonucunda kanser tanısını öngörmede anlamlı kalan değişkenler; hücresel pleomorfizm, nükleer atipi, fibrovasküler korlu papiller yapılar ve intranükleer psödoinklüzyondur.Sonuç: Her bir sitolojik özellik PK için karakteristik olmakla birlikte hiç birinin tek başına varlığı spesifik değildir. Tanı yaklaşımında tüm nükleer ve yapısal özelliklerle birlikte değerlendirilmelidir.