Evaluation of Knowledge Levels of Senior Dental Students and Dentists on Maxillofacial Trauma Assessment


Creative Commons License

SARUHAN N., GÜRBÜZ URVASIZOĞLU G., ATAOL M., TEMİZ M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.450-455, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: The aim of this study is to evaluate the level of knowledge about the maxillofacial trauma approach for senior dental school students and dentists. Methods: A 20-question survey was prepared to evaluate the knowledge levels and approaches of maxillofacial trauma and conducted to the last year students of Ataturk University Faculty of Dentistry and dentists working in the province of Erzurum. The study included 91 senior dental students and 51 dentists. Results: For 11 answers of the 13 questions that assessed the level of knowledge, it’s showed that the correct answer was preferred, only for two answers, the false choice was preferred. For all of the 7 subjective assessment questions directed to the participants and assessing the clinical approach, negative results were obtained by both groups. Conclusion: Despite the level of knowledge about maxillofacial trauma for both senior students and dentists were acceptable, it’s showed that participants were not self-confident enough in this issue. This is concluded that theoretical knowledge on this issue should be strengthened clinically and a suitable education strategy should be established.
Amaç: Bu çalışmanın amacı diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencileri vemezun diş hekimleri için maksillofasiyal travmalara yaklaşım ile ilgili bilgidüzeylerini değerlendirmektir. Yöntem: Atatürk Üniversitesi Diş HekimliğiFakültesinde son sınıfta okuyan öğrenciler ve Erzurum ilinde çalışmakta olandiş hekimlerine, maksillofasiyal travma bilgi düzeylerini ve yaklaşımlarınıdeğerlendirmek amacıyla hazırlanan 20 soruluk bir anket formu uygulandı.Çalışmada 91 son sınıf öğrencisi ve 51 mezun diş hekimi yer almıştır.Bulgular: Bilgi düzeyini değerlendiren 13 sorunun 11’inde, doğru cevabın,sadece 2 soruda ise yanlış cevap seçeneğinin daha çok tercih edildiğigörülmüştür. Katılımcılara yöneltilen ve klinik yaklaşımı değerlendiren 7adet subjektif değerlendirme sorularının tamamı için, her iki grup tarafındanda negatif sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç: Hem son sınıf öğrencisi hemde mezun diş hekimlerinin maksillofasiyal travmalar konusundaki bilgidüzeylerinin kabul edilebilir olmasına rağmen katılımcıların bu konuda yeterliözgüvene sahip olmadıkları görülmüştür. Bu konudaki teorik bilgilerin, klinikolarak güçlendirilmesi gerektiği ve gereken eğitim stratejisinin oluşturulmasıgerekliliği sonucuna varılmıştır.