The Turkish Society of Colon and Rectal Surgery (TKRCD) Terminology Commission Study Report


ÇİPE G., IŞIK S., GÜNEY B., KUZU A., OKKABAZ N., KARABAY Ö., ...More

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, vol.31, no.4, pp.281-286, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.281-286
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed to explain the working order of the Terminology Commission, which was established at the workshop of the Turkish Society of Colon and Rectal Surgery (TKRCD) on February 22, 2020, the criteria and results in the preparation of the terminology report. The commission prepared a work plan to complete in three main steps. The working process continued in a way that the members expressed their opinions with equal rights and the decisions were taken by consensus or by majority vote. The main purpose of the commission study was determined as “determining the terms that need to be explained and agreed in colorectal surgery, and to define them in a way that is compatible with the literature and contributes to daily practice”. The first meeting of the commission was held on February 22, 2020, and the report was accepted by the TKRCD Board of Directors on May 25, 2021. A total of 20 meetings were held during this period. In the first step, five headings were determined for writing the terms: Anatomy, symptoms and diagnostic tools, diseases, treatments and complications. There was a consensus that the terms met the following three conditions: 1) the need for explanation and consensus in colorectal surgery, 2) literature support, and 3) use in daily practice. The terms were written in the following format: Terms and synonyms, English equivalents, definition, explanation and bibliography. In the second step, each commissioner wrote an average of 10.8±4.3 terms. The distribution of 89 terms in the final report was as follows: Anatomy (n=26, 29.2%), symptoms and diagnostic tools (n=8, 8.9%), diseases (n=20, 22.4%), treatments (n=28, 31.4%), and complications (n=7, 7.8%). Figures (n=7), all from the archives of the commission members, and figures drawn by a new commission member (n=53) were also added to the report. In the third step, the report was submitted to the TKRCD Management with the approval of the TKRCD President. The preparation process of the Terminology Commission report of TKRCD was presented. The final report is open to changes and expansions with future studies.
Bu çalışma Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin (TKRCD) 22 Şubat 2020 tarihinde yaptığı çalıştayda kurulan Terminoloji Komisyonu’nun çalışma düzenini, terminoloji raporunun hazırlanmasındaki kriterleri ve sonuçlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Komisyon üç ana basamakta tamamlayacak iş planı hazırlamıştır. Çalışma süreci üyelerin eşit haklarla görüş belirttiği ve kararların uzlaşı veya oy çokluğuyla alındığı bir şekilde sürdürülmüştür. Komisyon çalışmasının temel amacı “kolorektal cerrahide açıklanması ve uzlaşı sağlanması gerekli terimlerin belirlenmesi, literatüre uygun ve günlük pratiğe katkı sağlayacak bir şekilde tanımlanması” olarak saptanmıştır. Komisyon ilk toplantısı 22 Şubat 2020’de yapılmış, rapor ise TKRCD Yönetim Kurulu’nda 25 Mayıs 2021’de kabul edilmiştir. Bu dönemde toplam 20 toplantı yapılmıştır. İlk basamakta terimlerin yazılması için beş adet üst başlık belirlenmiştir: anatomi, semptomlar ve tanı gereçleri, hastalıklar, tedaviler ve komplikasyonlar. Terimlerin şu üç şartı sağlaması konusunda karar birliği oluşmuştur: 1) kolorektal cerrahide açıklanması ve uzlaşı sağlanması gerekliliği, 2) literatür desteği ve 3) günlük pratikte kullanılması. Terimler şu formatta yazılmıştır: terim ve eş anlamlıları, İngilizce karşılıkları, tanım, açıklama ve kaynakça. İkinci basamakta her bir komisyon üyesi ortalama 10,8±4,3 terim yazmıştır. Sonuç raporunda yer alan 89 terimin üst başlıklara dağılımı şu şekildedir: anatomi (n=26, %29,2), semptomlar ve tanı gereçleri (n=8, %8,9), hastalıklar (n=20, %22,4), tedaviler (n=28, %31,4) ve komplikasyonlar (n=7, %7,8). Tamamı komisyon üyelerinin arşivlerinden gelen resimler (n=7) ve yeni bir komisyon üyesi tarafından çizilen şekiller de (n=53) rapora eklenmiştir. Üçüncü basamakta rapor TKRCD Başkanının onayıyla TKRCD Yönetimi’ne sunulmuştur. TKRCD’nin Terminoloji Komisyonu raporunun hazırlık süreci sunulmuştur. Sonuç raporu ileride yapılacak çalışmalarla değişiklik ve genişletmelere açıktır.