Diyet Magnezyum Alımı İle Uyku Kalitesi ve Yorgunluk Arasındaki İlişki: Kesitsel Çalışma


Creative Commons License

ADIGÜZEL A. A., ERDEM N. Z., KOÇAK M.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.30-40, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Magnezyumun uyku ve yorgunluk ile ilgili konularda et- kili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, erişkin bireylerde diyet magnezyum alımı ile uyku kalitesi ve yorgunluk arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel ça- lışma, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında 211 erişkin birey ile Google Forms çevrim içi platformunda gerçekleştirilmiştir. Uyku kalitesi ve yorgunluğu etkileyebilecek sağlık sorunlarına sahip olanlar dâhil edil- memiştir. Katılımcılara genel bilgiler, besin tüketim sıklığı ve miktarı formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ve Yorgunluk Değerlendirme Ölçeği’nden oluşan bir anket uygulanmıştır. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 25,99±7,252 yıldır. Katılımcıların %71,6’sında magnezyum alımı yeterli iken %25,6’sında ise fazla magnezyum alımı mevcuttur. Magnezyum grupları arasında uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi açı- sından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Yeterli ve fazla magnezyum alan gruplar arasında yalnızca eğitim durumu açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Yaş ile yorgunluk puanı arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Uyku kalitesi kötüleştikçe yorgunluk düzeylerinin arttığı saptanmıştır (p<0,05). Badem tüketimi- nin artmasıyla uyku kalitesinin iyileştiği, kepekli ve tam buğday ekmek tüketiminin artmasıyla uyku kalitesinin kötüleştiği tespit edilmiştir. Kır- mızı ve yeşil mercimek, Antep fıstığı, muz ve tahin tüketiminin artma- sıyla yorgunluk seviyesinin azaldığı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Magnezyum alımı ile uyku kalitesi ve yorgunluk arasında anlamlı bir fark bulunamamış olsa da spesifik olarak magnezyumdan zengin be- sinler ile hem uyku kalitesi hem de yorgunluk arasında anlamlı ilişki- ler olduğu saptanmıştır.