The Relationship Between Individualized Care Perceptions and Moral Sensitivity Levels of Nursing Students


DOĞAN P., TARHAN M., KÜRKLÜ A.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.2, pp.119-124, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Individualized care is a reflection of the belief in the individuality of the human being, which forms the basis of nursing philosophy and professional codes of ethics. From this point of view, this study aimed to determine the relationship between moral sensitivity and individualized care perception of nursing students. Methods: This descriptive-correlational study was carried out on 300 students studying in the nursing department of a foundation university in Istanbul. A personal information form, the Individualized Care Scale – Nurse Version (ICS-A) and the Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ) were used as data collection tools. Results: While the students' total mean score was found to be 3.89±0.81 on the ICS-A, the students' ESS scores were72.00 ± 26.70. When the relationship between the ESS and ICS-A was examined, there was weak positive correlation between decision-making control and benefit and orientation dimensions (r=0.20, r=0.22). There was weak positive correlation between ICS-A rank averages and orientation sub-dimension (r=0.22). Conclusion: According to the results of the study, a weak positive relationship was found between ethical sensitivities and perceptions of individualized care. According to these results, it is considered important to use innovative learning methods to increase students' moral sensitivity in clinical practice.
Amaç: Bireyselleştirilmiş bakım, hemşirelik felsefesi ve mesleki etikkodların temelini oluşturan insanın bireyselliğine olan inancın uygulama alanına yansımasıdır. Bu kapsamda çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları ile ahlaki duyarlılık düzeyleriarasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki çalışma, İstanbul’da birvakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 300 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Kişisel Bilgi Formu, Bireyselleştirilmiş BakımSkalası-Hemşire Versiyonu (BBAÖ) ve Ahlaki Duyarlılık Ölçeğindenoluşan anket formu ile veriler toplanmıştır.Bulgular: Öğrencilerin BBAÖ Hemşire versiyonundan aldıkları ortalama toplam puanın 3.89±0.81 olduğu belirlenirken ADA ortalamapuanlarının 72.00±26.70 olduğu belirlenmiştir. ADA ile BBAÖ ve arasındaki ilişki incelendiğinde, karar verme kontrolü ile yarar sağlamave oryantasyon boyutları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki (r=0.20,r=0.22) bulunurken BBAÖ sıra ortalamaları ile oryantasyon alt boyutunda pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0,22).Sonuç: Çalışma sonuçları öğrencilerin ahlaki duyarlılıkları ile bireyselleştirilmiş bakım algıları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Öğrencilerin klinik uygulamaların etik boyutlarına olan duyarlılıklarını, bireye özel bakımda kullanabilecek yetkinliğesahip nitelikli mezunlar olabilmeleri noktasında yenilikçi öğrenim yöntemlerinin önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.