Evaluation of the Nursing Management Course in Undergraduate Nursing Programs in Turkey


İSPİR Ö., ÇELEBİ ÇAKIROĞLU O., ELİBOL E., ÇERİBAŞ E., AÇIKGÖZ G., YEŞİLBAŞ H., ...More

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.72-78, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.72-78
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: This study was conducted to evaluate the academic staff teaching the "Nursing Management" course and to assess the current content of the course in the undergraduate nursing programs of the state universities in Turkey.METHODS: Design of the study is descriptive. Population of the study consists of seventy-eight undergraduate nursing programs in the state universities in Turkey. The questionnaire prepared by the researchers was used as a data collection tool. The data were obtained by screening the content of the websites of nursing education programs between March and May 2016. Descriptive statistics were used to analyze the data.RESULTS: Data obtained from research indicated that 58% of nursing undergraduate programs are conducted within the school of health, 81.1% of the responsible academic staff of nursing management course graduated from the undergraduate nursing programs, 40.7% of them worked as a lecturer and 37.3% of them specialized in a non-nursing area. It was determined that 94.8% of the programs examined in the study had a course in management field in nursing. The full name of the course was "Nursing Management" in 91% of the programs and the course was mandatory in 87.2% of the programs. Theory and clinical practice hours of the course were 3.13 and 2.91, respectively. In addition, 34.6% of the examined programs were found not to share the content of the nursing management course on the web page.CONCLUSION: This study demonstrated that the expertise of the academic staff teaching the "Nursing Management" course was not sufficient in the nursing management area, the schedule and content of the course were not sufficient although many nursing education programs provided the course. When the curriculum contents of the management course in nursing on the web pages of the universities are compared, it is seen that there are significant differences.
AMAÇ: Bu çalışma, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin hemşirelik lisans programlarında yer alan "Hemşirelikte Yönetim" dersinin içeriğine ve dersten sorumlu akademik personele yönelik mevcut durumu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırma tanımlayıcı tasarım tipinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye'de devlet üniversitelerine bağlı 78 hemşirelik lisans programı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu kullanılmıştır. Veriler Mart-Mayıs 2016 tarihleri arasında hemşirelik programlarının web sitelerindeki içeriklerin taranmasıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.BULGULAR: Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda hemşirelik lisans programlarının %58'inin Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yürütüldüğü, hemşirelikte yönetim dersinden sorumlu akademik personelin %81,1'inin hemşirelik lisans programından mezun olduğu, %40,7'sinin öğretim görevlisi olarak çalıştığı, %37,3'ünün lisansüstü eğitimini hemşirelik dışı bir alanda yaptığı bulunmuştur. Araştırmada incelenen programların %94,8'inde hemşirelikte yönetim alanında bir ders olduğu saptanmıştır. Programların %91'inde dersin tam adının "Hemşirelikte Yönetim" olduğu, %87,2'sinde zorunlu ders olarak verildiği, teorik ve uygulama saatlerinin ise sırasıyla ortalama 3,13 ve 2,91 saat olduğu belirlenmiştir. Ayrıca incelenen programların %34,6'sında hemşirelikte yönetim dersi içeriğinin web sayfasında paylaşılmadığı saptanmıştır.SONUÇ: Hemşirelik lisans programlarında verilen "Hemşirelikte Yönetim" dersinden sorumlu akademik personelin hemşirelikte yönetim alanındaki uzmanlığının sınırlı olduğu, hemşirelik programlarının büyük çoğunluğunda yönetim dersinin verilmesine karşın, dersin saat ve içerik açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üniversitelerin web sayfalarında yer alan hemşirelikte yönetim dersine ait müfredat içerikleri karşılaştırıldığında önemli farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır.