Determining the Attitudes of Nurses Working in a Private Hospital Group Towards the Employment of Internationally Educated Nurses


Creative Commons License

TARHAN M., DOĞAN P., KÜRKLÜ A.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.418-428, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study aimed to determine nurses’ attitudes working in a private hospital group towards the employment of internationally educated nurses. Method: The descriptive, cross-sectional study was conducted with 544 nurses working in four private hospitals affiliated with a foundation university in Istanbul. A self-administered questionnaire was used to collect data, including a personal information form, an opinion form on the employment of internationally educated nurses, and the Attitude Scale towards the Employment of Internationally Educated Nurses. Data were analysed using descriptive tests, Mann-Whitney U test, and Kruskal Wallis-H variance analysis. Results: Attitudes towards the employment of internationally educated nurses were low, with a median score of 61.3 (46.2-73.1) out of 125. The attitudes of nurses in the adaptation to the profession and society sub-dimension were lower than the other subdimensions with a median score of 20.4 (14.8-25.2). The attitudes towards the employment of internationally educated nurses were significantly lower among nurses with a professional experience of 10 years or more (p=.024), working as managers (p=.019), and being non-supportive about employment (p=.000). Conclusion: The findings indicated that nurses working in a private hospital group were non-supportive of the employment of internationally educated nurses and had negative attitudes, especially in the adaptation to the profession and society. Policymakers, managers, and educators should develop strategies that maximise facilitating the professional and social adaptation of internationally educated nurses and minimise challenging factors for positive working environments
Amaç: Bu araştırmada, özel bir hastane grubunda çalışan hemşirelerin uluslararası eğitimli hemşire istihdamına yönelik tutumlarını belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı- kesitsel nitelikteki araştırma, İstanbul’da bir vakıf üniversitesine bağlı dört özel hastanede çalışan 544 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, kişisel bilgi formu, uluslararası eğitimli hemşire istihdamına yönelik görüş formu ve “Yabancı Hemşire İstihdamına Yönelik Tutum Ölçeğini” içeren öz bildirime dayalı bir anket formu ile toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis-H varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin, uluslararası eğitimli hemşire istihdamına yönelik tutumları, 125 üzerinden 61,3 (46,2-73,1) medyan puanı ile düşük düzeyde bulunmuştur. Hemşirelerin, mesleğe ve topluma uyum alt boyutunda 20,4 (14,8-25,2) medyan puanı ile en olumsuz tutuma sahip oldukları görülmüştür. Mesleki deneyim süresi 10 yıl ve üzerinde olan (p=,024), yönetici olarak çalışan (p=,019) ve olumsuz görüş bildiren (p=,000) hemşirelerin, uluslararası eğitimli hemşire istihdamına yönelik tutumları anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Sonuç: Araştırmanın sonuçları; özel bir hastane grubunda çalışan hemşirelerin, uluslararası eğitimli hemşire istihdamını desteklemediklerini ve başta mesleğe ve topluma uyum olmak üzere olumsuz tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Politika yapıcılar, yöneticiler ve eğitimciler, uluslararası eğitimli hemşirelerin mesleki ve sosyal uyumlarını kolaylaştıran ve olumlu çalışma ortamları için zorlayıcı faktörleri en aza indirgeyen stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir.