Investigation of volatile components and various in vitro biological activities of tilia tomentosa moench flowers


Creative Commons License

KARAKAŞ N., OKUR M. E., ÖZTUNÇ N., KARADAĞ A. E., KÜLTÜR Ş., DEMİRCİ B.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.220-229, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: The aim of this study was to investigate the volatile components, total phenolic content, and in vitro antioxidant, antimicrobial and cell viability activities of Tilia tomentosa Moench. (Malvaceae) flower n-hexane extract. Methods: The dried plant material was powdered and extracted with n-hexane by maceration. The volatile components of the extract were investigated by Gas Chromatography / Mass Spectroscopy (GC/MS) and the total phenolic content was determined using the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant capacity was tested in vitro DPPH and ABTS radical scavenging methods. Antimicrobial activity was investigated by microdilution method against microorganisms of Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Escherichia coli NRLL B-3008, Staphylococcus aereus ATCC 6538, Helicobacter pylori ATCC 43504 and Mycobacterium smegmatis ATCC 25291. The effect on cell viability in vitro was determined by measuring the metabolic activity of the cells. Results: The ABTS and DPPH radical scavenging activity of T. tomentosa n-hexane extract was found as 1.94 and 1.03, respectively. In addition, the increased activity of the extract on in vitro cell viability was determined. It was observed that the extract was effective only against Staphylococcus aureus at a dose of 125 µg/mL. The major volatile component of the extract was camphor (17.7%). Conclusion: T. tomentosa n-hexane extract has a positive effect on cell viability, and it has a moderate level of antioxidant activity. For these reasons, the extract may be used as a cell regenerator.
Amaç: Tilia tomentosa Moench. (Malvaceae) bitkisinin çiçeklerinden elde edilen n-hekzanekstresinin uçucu bileşenleri, toplam fenolik madde miktarı, in vitro antioksidan, antimikrobiyalve hücre canlılığı aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kurutulan bitki materyalitoz edildikten sonra, n-hekzan kullanılarak maserasyon yöntemi ile ekstre hazırlanmıştır. Uçucubileşenleri Gaz Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi (GC/MS) ile araştırılmış, toplam fenolikmadde miktarı Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Antioksidan kapasitesi DPPHve ABTS radikal süpürücü yöntemleri ile in vitro olarak test edilmiştir. Antimikrobiyal aktivitesiPseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Escherichia coli NRLL B-3008, Staphylococcus aereus ATCC6538, Helicobacter pylori ATCC 43504 ve Mycobacterium smegmatis ATCC 25291mikroorganizmalarına karşı mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. In vitro hücrecanlılığı üzerine etkisi hücrelerin metabolik olarak aktif olma durumlarının ölçümü ilebelirlenmiştir. Bulgular: T. tomentosa n-hekzan ekstresinin ABTS ve DPPH radikal süpürücüetkisi sırasıyla 1.94 ve 1.03 olarak bunmuştur. Ek olarak, ekstrenin in vitro hücre canlılığı üzerindeazalan dozlarda artan aktivitesi tespit edilerek en yüksek aktivite 1 mg/mL dozundagözlemlenmiştir. Ekstrenin denenen suşlardan yalnızca Staphylococcus aureusmikroorganizmasına karşı 125 µg/mL dozda etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca major uçucubileşeni %17.7 oranında kafur olarak tespit edilmiştir. Sonuç: T. tomentosa n-hekzan ekstresinin,hücre canlılığı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ve orta düzeyde antioksidan etkinliğe sahipolduğundan dolayı hücre yenileyici olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.