Incisional Hernia in Kidney Transplant Recipients: A Single Center Experience


Creative Commons License

ERTUĞRUL G., YANARAL T. U.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.331-334, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: An incisional hernia is a serious complication that can negatively affect patients quality of life and can be seen after all operations. Its incidence is between 1 and 5% after kidney transplantation. The aim of this retrospective study has been to evaluate the incisional hernias developing in recipient patients after kidney transplantation. Materials and Methods: Between April 2014 and April 2019, 150 patients who underwent kidney transplantation at Istanbul Medipol University Medical Faculty Organ Transplant Department were retrospectively analyzed. The incisional hernia was detected in 7 (4.7%) patients. Demographic and clinical features, predisposing factors and surgical results of these patients were evaluated. Results: The mean age of patients with an incisional hernia after kidney transplantation was 61 ± 3.2 years. Five of these patients (71.4%) were male. The mean Body Mass Index (BMI) of the patients was 34.8 ± 2.1 kilograms / square meter (kg / m2 ). Diabetes Mellitus was present in 5 patients (71.4%). Wound infection was present in 5 (71.4%). All patients were repaired with a prolene mesh graft (open onlay technique). No complication and recurrence was observed in the thirty-nine (14-60) months follow-up. Conclusions: There were elderly, obese, diabetic and postoperative wound infection patients in the risk group. We think, attention must be paid especially in these patient groups for the early diagnosis and treatment of incisional hernias develop after liver transplantation
Giriş ve Amaç: İnsizyonel herni, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek ciddi bir komplikasyon oluptüm ameliyatlardan sonra görülebilir. İnsidansı, böbrek naklinden sonra % 1 ile 5 arasındadır. Bu retrospektifçalışmanın amacı, böbrek nakli sonrası alıcı hastalarda gelişen insizyonel hernilerin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler: Nisan 2014- Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi Organ Nakli Bölümü'nde, böbrek nakli yapılan 150 hasta retrospektif olarak incelendi. İnsizyonel herni 7(%4,7) hastada saptandı. Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri, predispozan faktörleri ve cerrahi sonuçlarıdeğerlendirildi.Bulgular: Böbrek nakli sonrası insizyonel herni saptanan hastaların yaş ortalaması 61±3,2 yıldı. Bu hastaların 5’i(%71,4) erkekti. Hastaların ortalama Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 34,8±2,1 kilogram/ metrekare (kg/m2) idi.Hastalardan 5’inde (%71,4) Diabetus Mellitus vardı. Hastalardan 5’inde (%71,4) yara yeri enfeksiyonu mevcuttu.Tüm hastalar prolene mesh greft ile onarıldı (açık-onlay tekniği ile). Otuz dokuz (14-60) aylık takipte komplikasyonve nüks görülmedi.Sonuç: Risk grubunda yaşlı, obez, diyabetik ve ameliyat sonrası yara yeri infeksiyonu gelişen hastalar vardı. Böbreknakli sonrası gelişen insizyonel hernilerin erken tanı ve tedavisi için özellikle bu hasta gruplarına dikkat edilmesigerektiğini düşünüyoruz.