Profesyonel E-Sporcuların Vestibülo-Oküler Refleks ve Bilişsel Performanslarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ölçek G., Başoğlu Y., Kaymakçı S., Çelik İ.

11. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Mersin, Turkey, 7 - 10 October 2022, pp.49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç Elektronik spor (e-spor), farklı içerik dallarında, takımlar halinde ya da bireysel olarak, zihinsel ve fiziksel yetilerin kullanıldığı, refleks, el-göz koordinasyonu, hızlı karar verme, takım ve kaynak yönetimi gibi yeteneklerin ön plana çıktığı sanal rekabet platformlarının bütünüdür. E-spor, görsel ve motor süreçlerin koordinasyonunu sağlama gibi multi-tasking işlemleri yürütmesi ile prefrontal korteks, işleyen bellek, yürütücü dikkat, karar verme, akıcı zeka ve duygu işleme dahil olmak üzere çok sayıda bilişsel yetenekle ilişkilendirilmiştir. Bu araştırmada, e-sporcularda vestibülo-oküler refleks (VOR) fonksiyonelliğinin ve görsel-mekansal kısa-süreli bellek, seçici dikkat, bilişsel esneklik ve işlem hızı gibi bilişsel becerilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem Çalışma 08.07.2021-15.08.2021 tarihleri arasında Küçükçekmece Belediyesi E-spor merkezinde gerçekleştirildi. 15 birey kontrol grubunda (Grup I), profesyonel e-sporcu 15 birey çalışma grubunda (Grup II) olmak üzere toplamda 30 kişi araştırmaya dahil edildi. Grup I’ de 12 erkek, 3 kadın (22,53 ±0,60), Grup II’de 14 erkek, 1 kadın (20,00 ±0,85) katılımcı yer aldı. Her bir katılımcıya, Fonksiyonel Head Impulse Test (f-HIT), Stroop Test ve Corsi Block Test uygulandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiğe ve Mann Whitney U testine başvuruldu. Anlamlılık değeri p<0.05 kabul edildi. Bulgular İkili grup karşılaştırmasında Grup II’nin Grup I’e göre f-HIT doğru cevap yüzde değerleri daha yüksek elde edildi. Ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Grup II‘nin Grup I‘e göre Stroop testinin I, II, IV ve V bölümlerini anlamlı bir şekilde daha kısa sürede tamamladığı saptandı. Bununla beraber Grup II’nin Grup I‘e göre Stroop IV. bölümde hata sayısının anlamlı olarak daha düşük çıktığı bulundu. Ayrıca Corsi dizin ve Corsi toplam puanda Grup II’nin Grup I’e göre anlamlı bir şekilde daha iyi olduğu gözlendi. Sonuç ve Öneriler Çalışmamızda, günümüz dijital dünyasında kendine daha fazla yer bulan e-sporun literatürle uyumlu olarak bilişsel beceriler açısından e-sporcularda performans avantajına yol açtığı gözlenmiştir. Görsel görevlerin yer aldığı bilişsel becerilere paralel olarak göz hareketleri, bakış kontrol yeteneği ve baş hareketi esnasında net bir görüş sağlama (VOR) açısından da e-sporcularda performans avantajı saptanmıştır. Sonuç olarak f-HIT e-sporcularda VOR fonksiyonelliğinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca e-spor bilişsel becerilere, yürütücü işlevlere katkı sağlayabilir.