Covid-19 Pandemi Döneminin Odyoloji Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


Creative Commons License

Çelik İ., Başoğlu Y., Ölçek G.

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 December 2020, pp.81

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.81
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: COVID-19 salgını, birçok alanı olduğu gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bulaşıcılığı azaltmak amacıyla, öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlayan çeşitli e-öğrenme platformları, hızla geliştirilen ulusal televizyon programları veya sosyal medya platformlarında yer alan ders videoları aracılığıyla uzaktan eğitim uygulanmaya başlanmıştır. Ancak e-öğrenme yaklaşımının bir sonucu olarak hem öğrenciler hem de eğitmenler, psikolojik sorunlar da dahil olmak üzere zaman zaman çok sayıda zorluk ve güçlükle karşı karşıya kalmışlardır. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin Türkiyede’ki Odyoloji öğrencileri üzerindeki etkilerini; uzaktan eğitime bakış ile yeterlilik, kişisel-sosyal-duygusal durum ve mesleki yeterlilik açısından incelemektir. 

Gereç-Yöntem: 10840098-772.02-E.36005 nolu etik kurul onayına sahip çalışma 28 Ağustos-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye'de COVID-19 pandemi kısıtlamaları sırasında Google Forms üzerinden online anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir.2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi esas alınarak öğrenci yanıtları alınmıştır. Ankete 518 Odyoloji öğrencisi katılmıştır. Ankette demografik sorular (4 soru), çevrimiçi uzaktan eğitimin etkilerine ilişkin sorular ve bu dönemin öğrencilerin kişisel-sosyal-duygusal durumları ve mesleki yeterliliklerine etkisi ile ilgili sorular (26 soru) 7’li likert tip ölçek şeklinde yer almıştır.Veri analizi IBM SPSS 22.0 programı ile tanımlayıcı istatistik ve non-parametrik testler kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların 452’si kadın 66’sı erkektir. Öğrencilerin 368’i vakıf, 150’si devlet üniversitesinde okumaktadır. Öğrencilerden 305’i ilden, 179’u ilçeden ve 34’ü kırsaldan uzaktan eğitime katılmıştır. Sınıflar kendi arasında analiz edildiğinde 26 sorunun 14’ünde istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir. Vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri kendi aralarında analiz edildiği 26 sorunun 11’inde istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir. Devlet üniversitesinde eğitim alan öğrencilerin online eğitim sistemine, yeni sınav düzenlemelerine ve mesleki anlamda kendilerini geliştirme sorularına daha olumsuz yanıt vermişlerdir. Öğrencilerin pandemi sürecindeki gelişen kaygı düzeylerine verdikleri yanıt ortalaması 5,53 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %26’sı Tele-Odyoloji teorik bilgilerini, %33,4’ü de Tele-Odyoloji pratik bilgilerini “çok yetersiz” olarak değerlendirmiştir. 

Tartışma/Sonuç: Öğrenciler, uygulama yeterliliklerinin, kişisel-sosyal-duygusal durumlarının ve kariyer gelişimlerinin bu süreçte e-öğrenme sistemleriyle olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Pandemi koşullarında sosyal aktivitelerin (sinema, tiyatro, konser) ortadan kaldırılması ve karantina sürecinin öğrencilerde yarattığı endişeleri gidermeye yardımcı olmak için kurumsal düzeyde çevrimiçi uzaktan etkinlikler ve hizmetler uygulanabilir. Pandemi dönemi için de çok önemli olan tele-odyoloji uygulamalarının Türkiye’deki Odyoloji eğitimlerinde yer alması ve öğrencilerin teorik-pratik bilgilerinin artırılması gerekmektedir.