Use of Tramadol and Meperidine Combination for Postoperative Analgesia in Kidney Transplant Recipients


Creative Commons License

YANARAL T. U., ERTUĞRUL G.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.240-243, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Postoperative pain is a condition that can develop after all operations and negatively affect the patient’s recovery; it is also common in kidney transplant recipients and choosing the right analgesic is important specifically in this patient group. Especially the choice of analgesics to be used in this patient group is important. The aim of this retrospective study is to evaluate the effectiveness of the combination of tramadol and meperidine used for postoperative analgesia in kidney transplant recipients. Materials and Methods: Between April 2014 and April 2019, 100 recipient patients who used tramadol and meperidine combination for postoperative analgesia after a kidney transplant at Istanbul Medipol University Medical Faculty Organ Transplant Department were retrospectively analyzed. Demographic and clinical characteristics were evaluated. Results: The mean age of the patients was 47,4 ± 13,1 years. 67 (67%) of the patients were male and 33 (33%) were female. The mean body mass index of the patients was 30.8 ± 4.4 kilograms / square meter (kg / m2). In these patients, the 12th hour mean VAS score 2.9 ± 0.8 and the 24th hour mean VAS score was 3.1 ± 0.9. No serious side effect associated with the analgesic method in these patients was detected. Conclusions: The combination of tramadol and meperidine used in kidney transplant recipients appears to be successful for postoperative analgesia.Keywords: Kidney transplantation, Postoperative Analgesia, Analysis
Amaç: Ameliyat sonrası ağrı, tüm ameliyatlardan sonra gelişebilen ve hastanın iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Böbrek nakli alıcılarında da yaygındır. Özellikle bu hasta grubunda kullanılacak analjeziklerin seçimi önemlidir. Bu retrospektif çalışmanın amacı, böbrek nakli alıcılarında postoperatif analjezi için kullanılan tramadol + meperidine kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Nisan 2014 - Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde, böbrek nakli sonrası postoperatif analjezi için tramadol + meperidine kombinasyonu kullanılan 100 alıcı hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 47,4 ± 13,1 yıl idi. Hastaların 67’i (% 67) erkek, 33’ü (% 33) kadın idi. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 30.8 ± 4.4 kilogram / metrekare (kg / m2) idi. 12. saat ortalama VAS skoru 2.9 ± 0.8, 24. saat ortalama VAS skoru 3.1 ± 0.9 idi. Bu hastalarda analjezik yöntemle ilişkili ciddi bir yan etki saptanmadı. Sonuç: Böbrek nakli alıcılarında, postoperatif analjezi için kullanılan tramadol + meperidine kombinasyonu başarılı görülmektedir.Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Postoperatif analjezi, Analiz